ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ и ЮРИДИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО МЕДИЦИНСКО ПРАВО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ организират курс: ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /актуални практически въпроси/

На вниманието на директорите и юристите на лечебни заведения!

Обществените поръчки се провеждат по строго регулиран начин в ЗОП. Специално в сектора здравеопазване особеностите изискват добри познания на закона, на релевантните нормативни актове в здравеопазването, на съдебната практика и на практиката, възникнала от правоотношенията възложител-доставчик. Обстановката в пандемия доведе и до нови въпроси, които трябва да имат ясен законосъобразен отговор. Актуалността на темата изисква навременно улесняване на възложителите- лечебни заведения и на лицата, които участват в обявените обществени поръчки.

Курсът „Обществени поръчки в здравеопазването /актуални практически въпроси/ ще се проведе ОНЛАЙН на 15 и 16 януари 2022г., с участието на лекторите с богат опит в областта на обществените поръчки – ПЕНЧО СТАНКУЛОВ и ЦВЕТОЛЮБА ВАСЕВА.

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

*Лекции по теми:

–          Доставки на лекарствени продукти;

–          Доставки на медицинска апаратура за различните отделения;

–          Доставка на тестове и  консумативи за клинична лаборатория /по повод Covid 19/

–          Други медицински изделия – за нуждите на ортопедия и травматология и пр.

–          Доставка на електроенергия за болницата;

–          Доставка на готова храна за хоспитализираните пациенти.

–          Извънредни обстоятелства, настъпили преди или след сключване на договор за обществена поръчка (пандемия или други). Непреодолима сила, стопанска непоносимост при договори за обществени поръчки.

–          Доставка на дезинфектанти и хигиенни материали.

–          Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицински апарати.

*Дискусия с участниците по актуална казуистика.

Участниците ще могат предварително да задават въпросите си към лекторите на обявен мейл адрес.

Курсът ще се проведе ON-LINE в стабилна интернет платформа: MS Teams.

 ЦЕНА НА КУРСА: 280 лв.

За двама и/или повече участници от една организация: 240 лева;

 КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 11.01.2022 г

ЛЕКТОРИ:

ПЕНЧО СТАНКУЛОВ –  Юрист, експерт обществени поръчки. Експерт подготовка и провеждане на обществени поръчки по Политиките и правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие(ЕБВР) за провеждане на обществени поръчки. Участие в над 900 комисии за подготовка и провеждане на обществени поръчки по националния ЗОП. Автор на  две самостоятелни книги (монографии) в областта на обществените поръчки – „Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи“-2018 и „Защита на възложителите по закона за обществените поръчки. Практическо ръководство по ЗОП”-2017. 2. Съавтор (двама автори) на трето издание – „Правен режим на обществените поръчки по ЗОП“, 2019, издателство „Сиела Норма“ АД. 3. Публикувани статии на тема „Обществени поръчки“ – списание „Търговско и Облигационно право“, книга 6 и книга 8, 2019 г„ книга 10 от 2020 г., списание „Общество и право“, брой 7, 2019 г. и брой 1, 2020 г., списание „Вътрешен Одитор“ – брой 4 от 2020 г. и брой 1 от 2021 г. 4.Проведена публична лекция след покана от кръжока по публично правни науки на Юридическия Факултет на Пловдивския Университет “ Паисий Хилендарски“. Тема на лекцията -„ Обществените поръчки – способ за предотвратяване на корупцията, изпирането на пари, злоупотребата със служебно положение и безстопанствеността в Европейския Съюз“. Експерт провеждане на обществени поръчки по директни споразумения с органи на Европейския съюз.

ЦВЕТОЛЮБА ВАСЕВА – юрист, докторант в Юридическия факултет на УННС с тема на дисертационния труд – „Административнонаказателната отговорност в областта на обществените поръчки съгласно действащата нормативна уредба“. Хоноруван преподавател в Института за следдипломна квалификация по специалността „Правен режим на обществените поръчки“ и в Юридическия факултет на УНСС. Автор на статии в областта на обществените поръчки, експерт с участие в комисии за провеждане на обществени поръчки и процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Юрисконсулт на лечебно заведение с практически опит именно в провеждането на обществени поръчки в сферата на здравеопазването.

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова – ИСК при УНСС, каб.103, моб.тел. 0888 202 431, 0884 338 813; е-mail: g.bulgurova@ips.bg

За записване в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ за участие.

Share this post