Медицинско право и здравеопазване брой 1/2020 г

Изтегли МЕДИЦИНСКО ПРАВО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ БРОЙ 1/2020 Г

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВЕН РЕЖИМ НА „ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА” В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Проф. Дарина Зиновиева

ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И УРЕЖДАНЕТО НА НЯКОИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID 19 ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИХВИТЕ ПО БАНКОВИ КРЕДИТИ
Проф. Живко Драганов

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕС ПРИ СЕРИОЗНА ТРАНСГРАНИЧНА ЗАПЛАХА ЗА ЗДРАВЕТО
д-р Надежда Славчева

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ В ПАНДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID – 19
Светла Качарова, докторант

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЛЕЧЕНИЕТО С НЕРАЗРЕШЕНИ В БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Лилия Монова – Асенова, докторант

ПРАВНИЯТ ИНТЕРЕС КАТО ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ ПРИ ОГРАНИЧАВАНЕ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ
Георги Николаев Загоров, докторант

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 10/София, 23 юли 2020 г. конституционно дело № 7/2020 г., докладвано от съдия Павлина Панова.

Изтегли МЕДИЦИНСКО ПРАВО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ БРОЙ 1/2020 Г

Share this post