Проф. д-р Огнян Герджиков

ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет
Доктор по право

Спeциализации:

Виенския университет,
Институт “Макс Планк”, Хамбург
Лекции и доклади в:
Ягелонския университет в Краков,
Европа Институт в Саарбрюкен,
Женевския университет,
Института Макс Планк,
Търговската палата в Хамбург и др.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Юрисконсулт
Редовен аспирант (докторант) по гражданско право
Асистент, доцент, професор по гражданско и търговско право
1993 – 1994 Първи зам. декан на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
1993 – 1994 Зам. ректор на СУ “Св. Климент Охридски”
1996 – 2000 Председател на Фондация “Св. Климент Охридски”
1993 – 1997 Ръководител на катедра по гражданскоправни науки при Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
1997 – 2000 Член на Комисията по обществени науки при Висшата атестационна комисия към Министерски съвет
2000 – 2008 Член на редколегията на сп. “Съвременно право”
1999 – Председател на Арбитражния съд при Българската стопанска камара
2001 – 2005 Председател на Тридесет и деветото Народно събрание на Република България
2005 – 2009 Председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията в Четиридесетото Народно събрание
2006 – 2009 Член на правната комисия при ВАК
2009 – до сега Член на Президиума на ВАК

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Гражданско право, търговско право, дружествено право, арбитраж

ПУБЛИКАЦИИ

Автор на десетки учебници, монографии, студии и статии на български, руски, немски и английски език в областта на гражданското, търговското и дружественото право

По – важни научни публикации:

Коментар на Търговския закон, Книга Първа, С 1991, Второ преработено и допълнено издание 2007 г., Книга втора, 1994, Книга трета, т.1,1998
Търговски сделки, С 1997, Второ преработено и допълнено издание, С. 2000, Трето преработено и допълнено издание 2008 г.
Стопанска дейност и инвестиции на чуждестранните лица в България – правен режим (в съавторство) – бълг. и англ. ез., С. 2000 г.
Commercial and Economic Law ‘ monograph Bulgaria, Leuven, Belgium, 2001 г.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване – учередител

НАГРАДИ

Орден „Стара планина”

ЕЗИЦИ

Немски и руски