Проф. д-р Дарина Зиновиева

ОБРАЗОВАНИЕ

Образцова Математическа Гимназия гр.Пловдив, с медал;
Юридически Факултет на СУ ”Св. Кл. Охридски”- София, специалност “Право” с отличен успех.
Научна степен- доктор по право /1997г, Институт по правни науки, БАН/
Асистент, ст.асистент, доцент, професор -Юридически ф-т ПУ”П.Хилендарски; Институт за държавата и правото, БАН

Спeциализации:

Белгия- Католически университет, Льовен;
Британска Академия на науките, Лондон;
САЩ – Калифорнийски университет,Сан Бернандино;
Испания – Свободен университет на Барселона, Барселона

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Професор в Юридическия Факултет на Пловдивски университет-до сега
Професор в Институт за правни науки към Българска академия на науките-до сега
Адвокат в Софийска адвокатска колегия- до сега
Арбитър в арбитражния съд при НЮФ- до сега

Била е:
Член на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет;
Член на Експертен съвет към СЕМ
Независим експерт към Европейската комисия, Брюксел.
Правен експерт Комисия по здравеопазване в 39то-Народното събрание
Член на правния съвет на Президента на РБългария мандат /2012-17г/
Член на експертна група по законодателството в Министерски съвет /2006-2009г/
Член на съвет по законодателство 44то Народно събрание
Декан на Юридическия Факултет на Пловдивски университет
Ръководител на Катедра Публичноправни науки /ЮФ на ПУ”П.Хилендарски/

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Административно право и административен процес ;
Медицинско право /регулиране на здравеопазването/

ПУБЛИКАЦИИ

Издадени тринадесет монографии и над деветдесет статии, някои публикувани в чужбина. Изнесени над шестдесет доклада на научни конференции и институции, вкл. в чужбина.

По – важни научни публикации:

Лицензионни административни актове, 1998, второ преработено и допълнено издание, Сиела, 2008г.;
Права на пациента /в съавторство/ 1998г. ;
Правен режим на лечебните заведения, 1999г.книга първа, книга втора- 2000 г.;
Компетентност на административните органи, 2000, второ преработено издание,2016г
Правни и етични проблеми на донорството и трансплантацията, 2003г,
Медицинско право, 2004, второ преработено издание-2016г
Patient rights in the EU- Bulgaria, Belgium /в съавторство/ 2007г,
Дискусионни тези в административното право и процес, 2008г.
Правен режим на лицата с психични увреждания / в съавторство/, 2009г.
Маловажен случай в административното наказване- 2010г.
Правен режим относно лицата с психически увреждания / в съавторство/-2012г.
Medical law- Bulgaria- International Encyclopaedia of Laws, Kluwer – до сега.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване,учредител- до сега
Съюз на юристите в България – до сега
Българско юридическо дружество – до сега
Българска асоциация по медицинско право- вицепрезидент/1995-2001/

ЕЗИЦИ

Английски и руски