Проф. д.н. Живко Драганов

ОБРАЗОВАНИЕ

1999 ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, магистър по право
1997 ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград, магистър по психология
2003-2006 УНСС, доктор по „Авторско, изобретателско и патентно право“, СНС по правни науки

Спeциализации:

2008-2009 Католически университет Брюксел, Белгия
2006 Азиатски и Тихоокеански университет Рицумейкан, Беппу, Япония

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2020 – професор в Катедра „Международно право и право на ЕС“ на ЮФ на УНСС. Преподава по дисциплините право на интелектуалната собственост, право на ЕС, международно търговско право
2020 – до сега Директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС
2017 – до сега Ръководител на катедра „Международно право и право на Европейския съюз “, ЮФ на УНСС
2011 – 2020 Директор на Регионалния център за дистанционно обучение при УНСС – Хасково
2015 – 2019 Декан на ЮФ на УНСС
2011 – 2013 Зам.-декан на ЮФ на УНСС
2012 – до сега преподава по дисциплините право на интелектуалната собственост, международно търговско право и право на ЕС в ЮФ на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
2017- до сега преподава по дисциплините Право на ЕС и Право на интелектуалната собственост в Академията на МВР
2009 – Доцент по изобретателско, авторско и патентно право, УНСС
2006 – 2008 Главен асистент по гражданско и семейно право, УНСС
2005 – 2006 Асистент по гражданско и семейно право, УНСС
2000 – до сега адвокат
2010 – до сега представител по индустриална собственост пред ПВ на РБългария и пред Службата за интелектуална собственост на ЕС
2012 – до сега Арбитър по вътрешни и по международни дела – Европейска юридическа палата София

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

право на интелектуалната собственост, право на Европейския съюз

ПУБЛИКАЦИИ

Автор е на пет самостоятелни книги и на десетки статии и доклади, публикувани в български и в чуждестранни издания, в Белгия, Гърция и Румъния.

По – важни научни публикации:

Обекти на интелектуалната собственост, С., Сиби, 2016
Интелектуална собственост и основни права в правото на ЕС., Издателски комплекс – УНСС, С., 2019
Правен режим на означенията, издателство Сиела, С., 2006;
Правна закрила на промишления дизайн в ЕС, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2008 г.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член е на Борда и Вицепрезидент на Европейската асоциация на юридическите факултети – ELFA
Член на Издателския съвет на Eastern European Journal of Transnational Relations (EEJTR) – Полша
Член на Редакционната колегия на Приватне та публічне право, Украйна
Член и учредител на Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване

ЕЗИЦИ

Английски език