ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЮРИДИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК 06/2024

I. Здравеопазването в България

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Наредба за изменение на Наредба № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Виж повече:

В Държавен вестник, бр. 55 от 28.06.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания, приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, прието съгласно протокол № 609 от 20.06.2024.

В сила от: 02.07.2024г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=219780

 

Наредба за изменение на Наредба № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа

Виж повече:

В Държавен вестник, бр. 54 от 25.06.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа, приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, прието съгласно протокол № 608 от 13.06.2024.

В сила от: 29.06.2024г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=218960

 

Постановление № 215 от 13 юни 2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Виж повече:

В Държавен вестник, бр. 52 от 18.06.2024 г. е обнародвано Постановление № 215 от 13 юни 2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество. Министерският съвет одобрява промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 3 859 000 лв. за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ – АД, гр. Ямбол.

В сила от: 18.06.2024г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=218645

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Виж повече:

В Държавен вестник, бр. 50 от 14.06.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

В сила от: 01.07.2024г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=218000

 

Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2024 – 2025 г.

Виж повече:

В Държавен вестник, бр. 50 от 14.06.2024 г. е обнародвано Двугодишно споразумение за сътрудничество (ДСС) между Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) (СЗО/Европа) и Министерството на здравеопазването на Република България от името на нейното правителство за двугодишния период 2024 – 2025 г. представлява практическа рамка за сътрудничество, договорена чрез процес на последователни консултации между националните здравни власти и СЗО/Европа от името на СЗО. Общата цел е да се постигнат целите на Тринадесетата обща работна програма на СЗО, 2019 – 2025 г. (ОРП 13), Европейската работна програма, 2020 – 2025 г. – „Обединени действия за по-добро здраве в Европа“ (ЕРП) и националните здравни политики на България. ОРП 13 предоставя стратегическа визия на високо равнище за работата на СЗО и нейните държави членки, както и обща насока за настоящия седемгодишен период, който започна през януари 2019 г. Програмният бюджет на СЗО за 2024 – 2025 г., одобрен от Седемдесет и шестата световна здравна асамблея, има за цел да превърне визията на ОРП 13 в реалност, като осигури положително въздействие върху здравето на хората на национално равнище. Рамката за резултатите от ОРП 13 (вж. приложение 1) показва как нейните вложения и резултати се отразяват и са от решаващо значение за постигането на тройните милиардни цели на ОРП 13 (показани в приложение 1) и за постигане на максимално въздействие върху живота на хората на национално равнище.

ДСС, основано на ОРП 13 и Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г., изпълнява концепциите, принципите и ценностите, залегнали в основата на EPW, която беше приета от Регионалния комитет на СЗО за Европа на неговата 70-а сесия през 2020 г. По този начин, в съответствие с ЕРП, ДСС има за цел да подкрепи България в насърчаването на всеобщия достъп до качествени грижи без страх от финансови затруднения, предлагайки ефективна защита срещу спешни здравни ситуации и изграждайки здрави общности, в които действията в областта на общественото здраве и подходящите публични политики осигуряват по-добър живот в икономика на благосъстоянието.

В сила от: 01.06.2024г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=217940

 

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания

Виж повече:

В Държавен вестник, бр. 48 от 07.06.2024 г. е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания, приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съгласно протокол № 605 от 23.05.2024 г.

В сила от: 11.06.2024г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=216882

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Виж повече:

В Държавен вестник, бр. 48 от 07.06.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната, приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съгласно протокол № 605 от 23.05.2024 г.

В сила от: 11.06.2024г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=216881

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания

Виж повече:

В Държавен вестник, бр. 48 от 07.06.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания, приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съгласно протокол № 605 от 23.05.2024 г.

В сила от: 11.06.2024г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=216880

 

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ*

*Всички заинтересовани страни могат да изпращат становища и предложения по публикуваните проекти на нормативни актове на електронните адреси, посочени в цитираните по-долу „източници“ към всеки проект.

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 239 на Министерския съвет от 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Виж повече:

Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е създаден с Постановление №239 от 13 септември 2016г. за структурни промени в системата на здравеопазването, като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването с предмет на дейност „научна, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи“. От 2018 г. до април 2023 г. през него са преминали обучение над 7 300 служители от системата на спешната медицинска помощ в страната, в т.ч. от ЦСМП и Спешните отделения. С промяна на името на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) в НЦОКССМП „Проф. Милан Миланов“ ще отдадем дължимото на един от доайените на спешната медицина в България – професионалист с изключителен принос при разработването на нормативната уредба, касаеща спешната медицина, лекар, преподавател, национален консултант, автор на учебници по спешна медицина и много други заслуги.

Статус:  За обществени консултации

Дата на откриване: 28.06.2024 г.

Дата на приключване: 27.07.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8425

 

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Виж повече:

В Приложение № 1а към чл. 1 „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“, изречение първо се изменя така: „Осъществяват се за новородени до 6 месеца след изписване от лечебното заведение от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти, работещи в амбулатория за първична медицинска помощ или от индивидуална или групова практика за здравни грижи чрез договор с амбулатория за първична медицинска помощ и включват:“.

Статус:  За обществени консултации

Дата на откриване: 21.06.2024 г.

Дата на приключване: 20.07.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8417

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Виж повече:

Причините, които налагат приемането на проекта на Наредба зa изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е недостигът на финансови средства по бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за здравноосигурителни плащания за дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК, посочени в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. Въз основа на извършен анализ на разходите на НЗОК към 10.06.2024 г. за горепосочените здравноосигурителни плащания е установено драстично увеличение на тези разходи. Увеличението се дължи на повишеното ниво на реимбурсиране на лекарствени продукти за лечение на сърдечносъдови заболявания, които са за домашно лечение, назначени без протокол, и за които не се извършва експертиза.

Статус:  За обществени консултации

Дата на откриване: 21.06.2024 г.

Дата на приключване: 04.07.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8416

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Виж повече:

Причината, която налага изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (Наредба № 34 от 2005 г.) е възникналото затруднение при провеждането на обществени поръчки и сключване на договори за доставки на лекарствени продукти, предназначени за лечение на инфекциозни заболявания при спазване на сега действащата нормативна уредба за определяне на тяхната стойност. Касае се за възникнал проблем при осигуряването на лекарствени продукти, необходими за лечение на инфекциозни заболявания и по-конкретно съществуващия механизъм за определянето на максималната стойност за единица лекарствено вещество по международно непатентно наименование за лекарствената форма за онези от тях, които не са единствени в международно непатентно наименование.

Статус:  За обществени консултации

Дата на откриване: 21.06.2024 г.

Дата на приключване: 04.07.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8415

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

Виж повече:

В системата на Министерството на здравеопазването (МЗ) има 4 домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), които са лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, юридически лица на бюджетна издръжка, които имат специфични функции по диагностициране, лечение, рехабилитация, продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца с хронични заболявания и медикосоциални проблеми. Те са второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на здравеопазването. Съгласно приетата през 2010 г. Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ е предвидено всички ДМСГД, като институции за отглеждане на деца, да бъдат закрити, което е регламентирано и в Закона за социалните услуги. В изпълнение на Актуализирания план за изпълнение на горепосочената стратегия МЗ е планирало като алтернатива на ДМСГД, да бъдат създадени услуги и форми на грижа в общността, подпомагащи отглеждането на децата в семейна среда. Целта е създаването на услуги в подкрепа на родителите, които да изпълняват своите отговорности към децата, а не държавата, чрез институциите да поема тези отговорности. В тази връзка е планирано създаването на нов вид лечебни заведения във всяка област – центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), както и 26 интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа (ИЗСУРГ) за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и деца с високо-рисково поведение.

Статус:  За обществени консултации

Дата на откриване: 20.06.2024 г.

Дата на приключване: 03.07.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8412

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Виж повече:

Причините за разработване на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури са свързани с необходимостта от актуализиране на утвърдените с Приложение № 1а на тази наредба кодове на медицинските процедури в областта на денталната медицина. С влизане в сила на Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система е въведено задължение за всички медицински специалисти за въвеждане на електронен здравен запис в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за извършените от тях медицински процедури. В хода на прилагането на тази разпоредба е установено несъответствие на медицинските процедури в областта на денталната медицина с утвърдените кодове на медицинските процедури по Глава 6 „Дентални процедури“ на Приложение № 1а „Кодираща система на медицинските процедури – версия 2020 г.“ към Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури. В тази връзка от работна група с участието на лекари по дентална медицина – представители на Български зъболекарски съюз, е предложен проект на нова номенклатура на денталните процедури.

Статус:  За обществени консултации

Дата на откриване: 13.06.2024 г.

Дата на приключване: 14.07.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8388

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Виж повече:

Причината за предложените промени в Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане са приетите промени в чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето, обн., ДВ, бр. 35 на „Държавен вестник“ от 2024 г., както и установена необходимост от промени в наредбата за оптимизиране на административните услуги, предоставяни от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на българските граждани.

Статус:  За обществени консултации

Дата на откриване: 13.06.2024 г.

Дата на приключване: 26.06.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8387

 

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Виж повече:

Инструкция № 1 от 3.07.1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм е издадена на основание чл. 6 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г. (ДВ, бр. 65 от1 996 г.), която е отменена с Постановление на Министерския съвет № 82 от 03.04.2024 г. С Постановление на Министерския съвет № 82 от 03.04.2024 г. е приета нова Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване. С предлаганата инструкция се отменя нормативен акт с отпаднало правно основание.

Статус:  За обществени консултации

Дата на откриване: 12.06.2024 г.

Дата на приключване: 13.07.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8382

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за критериите за определяне на университетски болници

Виж повече:

С настоящото изменение на Наредбата се цели предоставяне възможност на по-широк кръг лечебни заведения с традиции в обучението на студенти по медицина и по специалности от регулираните професии от професионално направление „Здравни грижи“, чието практическо обучение основно се провежда в лечебно заведение, да получат статут на университетски болници.

Статус:  За обществени консултации

Дата на откриване: 08.06.2024 г.

Дата на приключване: 07.07.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8374

 

НОВИНИ

България поема ротационното председателство на Здравната Мрежа на страните от югоизточна Европа за период от една година

Виж повече:

Главният държавен здравен инспектор на Република България доц. Ангел Кунчев взе участие в 47-та Пленарна среща на държавите-членки на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа (ЗМЮИЕ), в периода 20 – 21 юни 2024 г. в гр. Сараево, Босна и Херцеговина. По време на международния форум, доц. Кунчев представи приоритетните теми, които ще залегнат в рамките на предстоящото ротационното председателство на ЗМЮИЕ, което Република България ще поеме за период от една година – от 01.07.2024 г.  до 30.06.2025 г. Основното мото, под егидата на което ще протече българското  председателство, е под наслов -„Към постигане на универсално здравно покритие“. Изборът на посочената тема е продиктуван от международните ангажименти на страната ни в областта на здравеопазването. В България темата за универсалното здравно покритие присъства трайно на най-високо политическо и експертно ниво. Осигуряването на здравословен живот и укрепването на благосъстоянието на населението е една от основните цели в управлението на здравната система, отразена в националните стратегии, концепции, програми и планове. По време на пленарната среща, доц. Кунчев представи накратко и темите, по които страната ни може да представи своите достижения, а именно: Здравна дипломация“ и „Е-здраве. Доц. Кунчев изрази увереност, че ротационно председателство на България ще допринесе за развитието на държавите-членки на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа.

Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа представлява съвместна инициатива на министерствата на здравеопазването на Република България, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република Молдова, Черна гора, Румъния, Република Сърбия, Република Северна Македония и Държавата Израел. Учредена е през април 2001 г. в гр. София в рамките на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа с цел насърчаване на регионалното сътрудничество, стабилността в региона и подготовката на страните за интеграция в Европейския съюз. След закриването на Пакта за стабилност, Мрежата продължава да съществува като успешна регионална инициатива към Съвета за регионално сътрудничество, наследил активите на Пакта. Работата й се подпомага и координира от Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа и от Съвета на Европа.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/4202

21.06.2024

 

Над 14 700 заявления са разпределени електронно към всички ТЕЛК в страната

Виж повече:

Електронната система за разпределение на случаите на експертиза за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане стартира успешно днес. В рамките на първия ден към всички ТЕЛК в страната бяха разпределени над 14 700 заявления. Те се изпращат на случаен принцип според графика на съответната комисия и наличието на свободни часове. Надграждането на Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ), касаещи разпределянето на заявления на случаен принцип, бяха внедрени и тествани от „Информационно обслужване“ АД. Припомняме, че преди последнoто изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, създадените в страната ТЕЛК бяха 80, а след влизане в сила на новите правила, броят им вече е 146.Целта на промените е да се постигне по-равномерно разпределение на работата на комисиите, с което да се гарантира по-справедлив достъп на хората до тези услуги. По същество работата на лекарите в ТЕЛК не се променя.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/4200

21.06.2024

 

Министър Кондева издаде нова Заповед за забрана износа на инсулини

Виж повече:

Министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева издаде нова заповед за забрана износа на инсулини и аналози, и други понижаващи кръвната захар лекарства. Още месец няма да могат да бъдат изнасяни също и антибиотици, предназначени за системна употреба в детска възраст.„Независимо от законния характер на извършваната дейност, износът на лекарствени продукти за лечение на диабет и на антибактериални лекарствени продукти за системна употреба, както и наблюдаваните забавяния в доставките, нарушава баланса между доставените на територията на страната лекарствени продукти и повишените нужди от тях за задоволяване на здравните потребности на населението“, се посочва в мотивите към заповедта. Налични са и нови данни от извършени проверки, които установяват нерегулярни доставки, забавяне или отказ от складовете на търговците на едро за посочените лекарствени продукти. Новата забрана за износ влиза в сила от  17 юни и ще важи до 17 юли 2024 г.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/1675

17.06.2024

 

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.07.2024 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Виж повече:

Детайлна информация във връзка със списъка, можете да намерите тук: https://ncpr.bg/images/News/06-RS_September_2021_-_June_2024.pdf

Източник:https://ncpr.bg/bg/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html

17.06.2024
 
Безплатни прегледи за туберкулоза в цялата страна

Виж повече:

От 17 до 21 юни 2024 г. в лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата в областните градове на страната ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза. Прегледите са част от кампанията „Седмица на отворените врати”, която се организира в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата на Министерство на здравеопазването, чиято цел е намаляване заболяемостта от туберкулоза в страната. Инициативата се реализира от 2009 г. съвместно с Регионалните здравни инспекции, лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза и неправителствени организации. През годините кампанията доказа своята ефективност за повишаване на обществената информираност относно заболяването чрез предоставяне на безплатен достъп до медицински услуги за по-добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция, както и за ефективната им превенция.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/1676

14.06.2024

 

България беше приета за член на изпълнителния съвет на Световната Здравна Организация след 30-годишно отсъствие

Виж повече:

77-та сесия на Световната здравна асамблея одобри кандидатурата на България за член на Изпълнителния съвет на Световната здравна организация (СЗО) – вторият по значимост орган в йерархията на СЗО след Световната здравна асамблея. За последно държавата ни е била член в този изпълнителен орган на СЗО през 1994 г. Титуляр за България в Изпълнителния съвет на СЗО е проф. Пламен Димитров – директор на Националния център по обществено здраве и анализи, а негов заместник е Катя Ивкова – директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на здравеопазването. Мандатът на България е тригодишен и ще приключи през м. май 2027 г. По време на Сесията бяха одобрени и измененията на Международните здравни правила с консенсус, който цели на следващия етап всяка държава членка на СЗО да проведе националните си процедури (за отхвърляне, резерви или изменение). Процедурите следва да стартират след получаване на нотификация от Генералния директор на СЗО. Въпреки продължилите две години и половина преговори Международно споразумение, конвенция или друг инструмент на СЗО за превенция, подготвеност и реакция, държавите членки на СЗО не постигнаха консенсус. Затова 77-та Световна здравна асамблея прие резолюция, с която удължава срока за преговори. Максималният период е до провеждането на следващата Световна здравна асамблея (м. май 2025 г.).

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/990

05.06.2024

 

Екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха реализира първата си мисия на 04.06.2024

Виж повече:

Екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха реализира първата си мисия днес. След поредица от тренировъчни полети, медицинският екип – д-р Вера Иванова и медицинска сестра Георги Радоев, са изпратени по сигнал за оказване на спешна помощ по въздуха. Сигналът е подаден към Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) в 7.30 ч. Хеликоптерът е излетял в 8.02 ч. В 8.45 спира за презареждане в гр. Горна Оряховица, откъдето излита отново в 9.17 ч. В 9:42 ч. хеликоптерът каца в Шумен, за да транспортира пациента до София. Първата мисията днес е от т.нар. hospital to hospital. Пациентът, който е в тежко състояние, е транспортиран от МБАЛ Шумен до болничното вертолетно летище на УМБАЛ „Света Екатерина“. От там е поет от реанимационен екип и транспортиран до Военномедицинска академия.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/989

04.06.2024
 
Европейската агенция по лекарствата (ЕMA) публикува годишния си доклад за 2023 г.

Виж повече:

Годишният доклад на EMA за 2023 г., публикуван днес, описва подробно приноса на Агенцията към общественото здраве и здравето на животните в Европейския съюз. С ново оформление и нови интерактивни функции, докладът предлага поглед към стратегическите инициативи на EMA и приоритетните области, които ръководеха работата й през 2023 г.

Източник: https://www.ema.europa.eu/en/news/annual-report-highlights-progress-science-medicines-health-2023

30.05.2024

 

Министерството на здравеопазването и регионалния офис на СЗО за Европа подписаха двугодишно споразумение за сътрудничество

Виж повече:

От 27 май до 1 юни 2024 г. в Централата на СЗО в Женева се проведе 77-мата сесия на Световната здравна асамблея (СЗА) под надслов „Всичко за здраве, здраве за всички“. Ежегодната сесия на СЗА дава възможност на всички държави членки на СЗО заедно да очертаят глобалния здравен дневен ред и да обявят конкретните за всяка страна цели на здравната политика. На 1 юни, преди приключването на 77-мата сесия на СЗА, делегати от Министерството на здравеопазването и от Министерството на външните работи на България и от Европейския регион на СЗО отбелязаха подписването на Двугодишното споразумение за сътрудничество между СЗО и България за периода 2024-2025 г. Споразумението беше подписано в София предишната седмица от д-р Кондева, министър на здравеопазването на България, и след това от д-р Ханс Анри П. Клуге, регионален директор на СЗО за Европа, по време на виртуално проведено събитие. Двустранното споразумение между България и СЗО представлява съгласувана рамка за сътрудничество на национално равнище в съответствие с мандата на СЗО „Здраве за всички“.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/988

04.06.2024

 

Стартира нова кампания на институцията „НЗОК ЗА ТЕБ!“

Виж повече:

От 03.06.2024 г. Националната здравноосигурителна каса стартира кампания, озаглавена НЗОК за теб. Тя ще бъде представена на официалната интернет страница на НЗОК www.nhif.bg, където ще се публикува актуална потребителска  информация, най-интересния въпрос на седмицата и важните дати и събития. Целта на инициативата е институцията да се доближи максимално до хората,  ежеседмично да ги запознава на разбираем език с техните права и задължения и с полезна информация, свързана с дейността на НЗОК. На официалната интернет страница, както и на фейсбук страницата на НЗОК експерти ще разясняват конкретни казуси, а любими лица от малкия и големия екран ще влязат с личен пример в ролята на консултанти. Идеята на екипа на НЗОК е по коректен, актуален и разбираем начин хората да бъдат своевременно, на достъпен език и подробно информирани за важните неща в системата на здравеопазването и здравното осигуряване в страната.

Източник: https://www.nhif.bg/bg/news/534

03.06.2024

 

Премиерът Главчев и Министър Кондева дадоха старт на премахването на сградите от терена за национална детска болница

Виж повече:

Премиерът Димитър Главчев и министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева дадоха старт на процеса по премахване на сградите и подготовката на терена за изграждане на Национална детска болница. Изпълнителният директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ д-р Влатко Глигоров посочи, че премахването на съществуващите сгради ще отнеме 7 месеца, като ще се започне от опасните елементи по фасадите и покривните структури и ще завърши с разрушаването на основите на старите постройки. Така в началото на следващата година вече ще има готовност за проектиране и строеж.Проектът следва да бъде готов за период до 4 години, като за да бъде ускорен процесът, се работи паралелно и по други дейности.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/985

01.06.2024

 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Решение № 6696 от 3 юни 2024 г. на Върховния административен съд по административно дело № 4093 от 2024 г.в Държавен вестник, бр. 50, от дата 14.06.2024 г.  

Виж повече:

С Решение № 6696 от 3 юни 2024 г. Върховният административен съд оставя в сила Решение № 1110 от 31.01.2024 г., постановено по адм. д. № 2391/2023 г. по описа на Върховния административен съд, с което се отменя по жалба на П. В. и присъединено лице на страната на жалбоподателя П. З. разпоредбите на чл. 3, ал. 1, чл. 5, т. 7 относно думите „или разпореждат прилагането на други здравни мерки“ и т. 10 – относно думите „на болни и на лица, за които има съмнение, че са болни“ и чл. 32 от Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, приета с Постановление № 274 от 9.10.2006 г. на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 85 от 20 октомври 2006 г.; изм., бр. 37 от 8 април 2008 г., бр. 5 от 14 януари 2011 г., бр. 63 от 12 август 2016 г.

Източници: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=217761

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=217760

 

II. Здравеопазването в Европейския съюз и Света

ПРОЕКТИ НА АКТОВЕ

Европейската комисия публикува за обществени консултации Проект на Регламент за изпълнение относно подробни процедурни правила за сътрудничеството на Координационната група на държавите членки за оценка на здравните технологии и на Комисията с Европейската агенция по лекарствата под формата на обмен на информация по отношение на съвместната клинична оценка на лекарствени продукти и медицински изделия и ин витро диагностични медицински изделия и по отношение на съвместната научна консултация за лекарствени продукти и медицински изделия.

Виж повече:

Правилата на ЕС (посочени в Регламент 2021/2282) подкрепят сътрудничеството между държавите от ЕС за клинична оценка на нови здравни технологии. Целта е да се допринесе за доброто използване на ресурсите от здравните служби, като се зачитат националните компетенции. Тази инициатива се отнася до сътрудничество по този въпрос с Европейската агенция по лекарствата. Той определя правила за обмен на информация за оценки на ниво ЕС на нови здравни технологии. Коментари и предложения по проекта могат да бъдат направени в срок до 24.07.2024 г.

Източник: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14164-Health-technology-assessment-cooperation-with-the-European-Medicines-Agency_en

26.06.2024

 

АКТОВЕ

Ръководство на ЕС за справяне с недостига на GLP-1 рецепторни агонисти

Виж повече:

EMA и Ръководителите на агенциите по лекарствата (HMA), чрез Изпълнителната ръководна група по недостига и безопасността на лекарствените продукти (MSSG), издадоха препоръки за справяне с недостига на рецепторните агонисти на глюкагоноподобния пептид-1 (GLP-1) Ozempic (семаглутид), Saxenda (лираглутид), Trulicity (дулаглутид) и Victoza (лираглутид). GLP-1 рецепторните агонисти са разрешени за лечение на диабет или за регулиране на теглото при определени условия или и двете.

Източник: https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-actions-tackle-shortages-glp-1-receptor-agonists

26.06.2024

 

НОВИНИ

Препоръки на ЕС за състава на ваксината срещу сезонен грип за 2024/2025 г. – актуализирана информация

Виж повече:

Всяка година EMA издава препоръки на ЕС за състава на сезонните противогрипни ваксини въз основа на наблюдения на Световната здравна организация (СЗО), които се информират от редовни мониторингови дейности относно разпространението и характеристиките на различните грипни вируси по света.

Източник: https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-recommendations-2024-2025-seasonal-flu-vaccine-composition

03.06.2024

Лилия Монова – Асенова и д-р Веска Гергова,

Юридическо дружество по Медицинско право и Здравеопазване

Share this post