Медицинско право и здравеопазване Брой 02 от 2024 г.

Уважаеми читатели,

Имаме удоволствието да ви представим госта на броя проф. Йонко Кунчев, декан на Юридическия факултет на ВСУ „Чер-норизец Храбър“. Проф. Кунчев, признат експерт в областта на криминалистиката и съдебната експертология. Проф. Кунчев прави анализ на съвременните предизвикателства в правопри-лагането. Благодарение на неговите усилия и експертиза, в про-грамата на университета е въведен курс за допълнително обу-чение на тема „Здравеопазване и национална сигурност“.

Курсът, ръководен от проф. д-р Дарина Зиновиева и д-р Светла Качарова от ЮДМПЗ, представя предизвикателствата на здрав-ното право в контекста на националната сигурност и подчертава необ хо димостта от постоянно обновление на знанията за спра-вяне с кризисни ситуации в здравния сектор. Поради прояве-ния интерес, курсът е включен в програмата и през настоящата учебна година.

В настоящия брой е представен анализът на Васил Танков за лекарствената политика в Бъл га рия, който предоставя детай-лен преглед на историческото развитие и съвременните пре-дизвикателства пред регулирането на ле карст ве ните про дук ти. В статията се засяга разбирането за взаимодействието между законодателство и здравеопазване, подчертавайки особеното значение на развитието на правната рамка по отношение на до-стъпа до лечение и медицински грижи. Темата е особено акту-ална с оглед текущата мащабна реформа на фармацевтичното законодателство на ЕС и приетата Национална здравна страте-гия 2030, в която е заложено преразглеждане на действащото законодателство в областта на ле карст ве ните про дук ти и гаратиране правото на пациентите на универсален, ефективен, без-опасен и навременен достъп на приемливи цени, до основни и иновативни терапии, които да обезпечат устойчивостта на си-стемата за обществено здравеопазване.

Важен акцент в нашето издание е решение №6 на Конститу-ционния съд за 2024 година, относно ограничаване правата на здравноосигурените лица, с въведената с разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 ЗЗО, абсолютна забрана за НЗОК да заплаща за медицинска или дентална помощ, оказана от лечебните заве-дения, когато са надвишени посочените в техните договори с районните здравноосигурителни каси (РЗОК) обеми и стой нос-ти. Следва да се отбележи приноса на проф. Дарина Зиновие-ва и д-р Надежда Славчева от ЮДМПЗ, с представените от тях правни мнения по образуваното дело пред Конституционния съд. Предстои да проследим какви ще са последиците от обя-вяването на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здрав-ното осигуряване за противоконституционна.

Традиционно, в настоящия брой на списанието е включен и Здравно-информационния юридически справочник, изготвен от Лилия Монова – Асенова и д-р Веска Гергова от ЮДМПЗ.

Надяваме се, че материалите в този брой ще Ви предоставят въз-можност за задълбочено разбиране на сложните въпроси, които стоят пред съвременното здравеопазване и правоприлагане!

Проф.д-р Дарина Зиновиева
Проф.д-р Огнян Герджиков
Проф.д-р Иван Тодоров
Проф.д.н. Живко Драганов
Проф. д-р Параскева Саменова, дмн

Share this post