ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЮРИДИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК 02/2024

I. Здравеопазването в България

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Договор № РД-НС-01-2-1 от 20 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 17 от 27.02.2024 г. е обнародван  Договор № РД-НС-01-2-1 от 20 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г.

В сила от: 1 януари 2024 г., с изключение на посочените в § 83, т. 1-6 от Преходните и заключителни разпоредби на Договора параграфи, които влизат в сила от съответните посочени там дати.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=207820

 

Договор № РД-НС-01-3-2 от 20 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г

Виж повече:

В Държавен вестник брой 17 от 27.02.2024г. е обнародван  Договор № РД-НС-01-3-2 от 20 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

В сила от: от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на посочените в § 17, т. 1-2 от Преходните и заключителни разпоредби на Договора параграфи, които влизат в сила от съответните посочени там дати.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=207800

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Виж повече:

В Държавен вестник брой 16 от 23.02.2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с който се въвежда задължение за Изпълнителната агенция по лекарствата ежедневно да предоставя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти свързания код на продукта за целите на заплащане на лекарствени продукти с публични средства.  Въведена е санкция за лекарствените продукти, на които не е проверена автентичността чрез показателите за безопасност по чл. 168, ал. 8 и не е дезактивиран индивидуалният идентификационен белег в системата от регистри в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2016/161,  а именно – същите не се заплащат с публични средства. Във връзка с Националната здравноинформационна система се въвежда задължение за Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Националната здравноосигурителна каса, Българската организация за верификация на лекарствата, притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, лечебните заведения по чл. 222, ал. 4, т. 1 и 2, центровете и хосписите по чл. 222, ал. 4, т. 3 и 4 и лечебните заведения по чл. 222, ал. 6 да осигурят оперативната съвместимост и свързаността за автоматизиран обмен на данни в машинно четим формат в реално време. Във връзка с посочените задължения са въведени и санкции, в случай на неизпълнение.

В сила от: 23.02.2024 г., с изключение на § 7 относно чл. 262, ал. 20 и § 22, които влизат в сила 6 месеца след влизането в сила на този закон.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=207142

 

Постановление № 23 от 15 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 15 от 20.02.2024 г. е обнародвано Постановление № 23 от 15 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г., като се определят критериите за класифициране на приоритетни многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ по смисъла на чл. 45, ал. 2а от Закона за здравното осигуряване, които осигуряват достъп до дейности от пакета, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

В сила от: 24.02.2024 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=207244

 

Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ – ЕАД

Виж повече:

В Държавен вестник брой 15 от 20.02.2024 г. е обнародвано Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ – ЕАДВ. С решението министърът на здравеопазването  се задължава да представи на Народното събрание отчет, изготвен след цялостен одит на извършените действия, постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите за създаване, изграждане и оборудване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ – ЕАД, както и да представи на Народното събрание план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ – ЕАД, отговаряща на действащите стандарти за качество в областта на детското здравеопазване в Европейския съюз, включително програма за кадрово обезпечаване на структурите и звената в Националната детска болница.

В сила от: 24.02.2024 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=207140

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Виж повече:

В Държавен вестник брой 13 от 13.02.2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. С измененията се създава възможност индивидуалните договори по чл. 45, ал. 17, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, може да се съставят и като електронен документ и се подписват от страните с квалифициран електронен подпис, а в случаите по ал. 18а индивидуалните договори, допълнителните споразумения към тях и документите се изпращат чрез информационната система за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление. В срок до 1 април 2024 г. министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 45, ал. 9 в съответствие с изискванията на този закон. Създават се нови алинеи на чл. 45 – ал. „29б“, „29в“ и „29г“, касаещи случаите, когато за конкретен лекарствен продукт не може да бъде определена стойност, заплащана от НЗОК по реда на ал. 29а. Посочени са и сроковете, от които НЗОК заплаща лекарствените продукти на стойност равна на стойността, определена по реда на чл. 45, ал. 29а и 29б, както и тези, от които притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти възстановяват разликата по чл. 45, ал. 29г между стойността на лекарствените продукти, заплатена от НЗОК по реда на чл. 45, ал. 29а, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при условията и по реда на чл. 45, ал. 29г.

В сила от: 31.01.2024 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=205541

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Виж повече:

В Държавен вестник брой 11 от 06.02.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. С Наредбата се въвеждат изменения в условията и ред за извършване на препоръчителни имунизации, въведени са изменения в имунизационния календар на Република България, касаещи пневмококовите инфекции, както и в Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 и Приложение № 10 към чл. 20, ал. 1.

В сила от: 09.02.2024 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=205580

 

 

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ*

*Всички заинтересовани страни могат да изпращат становища и предложения по публикуваните проекти на нормативни актове на електронните адреси, посочени в цитираните по-долу „източници“ към всеки проект.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Виж повече:

За стартиране на дейността по осигуряване на българските граждани на спешна медицинска помощ с транспорт по въздуха с хеликоптер са необходими и промени в медицинския стандарт „Спешна медицина“, с които да се очертаят в детайли дейностите и тяхната организация и качество, гарантирани от ангажираните структури за предоставяне на спешна медицинска помощ, в това число по въздуха. Предложените нови разпоредби в наредбата целят прецизиране на медицинските показания за осигуряване на транспорт по въздуха на пациенти в спешно състояние и реда и отговорностите за вземане на решения за използване на авиационен транспорт. Разписани са индикациите и условията, както и механизма за вземане на решение по отношение на първичния спешен и вторичния спешен транспорт. Актуализирани са правилата за предоставяне на транспорт на спешни пациенти по въздуха със самолет, който се предоставя и понастоящем, предвид въвеждането на транспорт с хеликоптер и необходимостта от очертаване и на двете възможности. Определен е обемът на осъществяваните от ЦСМПВ дейности, включени в обхвата на специалността „Спешна медицина“. Ясно са формулирани функциите на координационната централа като структура на ЦСМПВ, която осигурява координацията и оперативното ръководство при оказване на спешна медицинска помощ с авиационен транспорт и участва в координацията на изпълнението на полетите. Определени са характеристиките на оперативните бази, които са обособени на територията на страната, както и изискванията за авиомедицинските екипи в оперативните бази. Извън регламентацията на транспорта по въздуха, с предлаганата промяна в глава четвърта „Характеристика на структурите за болнична медицинска помощ, осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинска специалност „Спешна медицина“, в раздел трети „Нива на компетентност на структурите, осъществяващи дейност по специалността „Спешна медицина“ в лечебните заведения за болнична помощ ще се премахне съществуващия дисбаланс в действащия Стандарт „Спешна медицина“ към настоящия момент, съгласно който изискванията към лечебните заведения за болнична помощ от II ниво на компетентност са по-високи от изискванията към болниците от III ниво на компетентност.

Статус: За обществени консултации

Дата на откриване: 29.02.2024 г.

Дата на приключване: 29.03.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8179

 

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни (обн., ДВ, бр. 9 от 2015 г.)

Виж повече:

Министерството на земеделието и храните е разработило проект на нова Наредба за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни, с която да се транспонират в националното законодателство и изискванията на Директива 2002/63/ЕО. С оглед на това, Министерството на здравеопазването предлага проект на Наредба за отмяна на Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни, която следва да се приеме едновременно с проекта на Наредба за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни. С цел координиране на действията на Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването, двата нормативни акта – Наредба за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни (на МЗХ) и Наредба за отмяна на Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни (на МЗ), следва да бъдат обнародвани в един и същи брой на Държавен вестник. С предлаганата наредба се отменя нормативен акт с отпаднало правно основание.

Статус: За обществени консултации

Дата на откриване: 24.02.2024 г.

Дата на приключване: 24.03.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8169

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Виж повече:

Изготвеният законопроект е в резултат от дейността на създадена със заповед на министъра на здравеопазването междуведомствена работна група, чиято задача е разработването на законопроекти, предвидени в сектор „Здравеопазване“ от Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г., приета с Решение № 506 на Министерския съвет от 2023 г. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се предлагат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) в три основни насоки, касаещи: 1. Промени в областта на извършването на оценка на здравните технологии и осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2282 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 година относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС, заложен като мярка № 166 в Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз (РМС № 57 от 25.01.2023 г.). 2. Изпълнение на Концепцията за регистрова реформа (последно изменение с Решение № 298 на Министерския съвет от 2021 г.) и предложения на администрацията на Министерския съвет за намаляване на административната тежест. 3. Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на лекарствените продукти чрез въвеждане на мерки за подобряване на достъпа на населението до тях и премахване на възможности за противоречиво тълкуване на някои от разпоредбите в ЗЛПХМ.

Статус: За обществени консултации

Дата на откриване: 21.02.2024 г.

Дата на приключване: 21.03.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8165

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Виж повече:

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/431 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2022 година за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа.

Дата на откриване: 10.02.2024 г.

Дата на приключване: 10.03.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8140

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Виж повече:

Със законопроекта се цели да се осъществят промени в следните основни насоки: изпълнение на Решение № 704/2018 г. Разрешителните режими, въведени със закона, са регламентирани в подзаконови нормативни актове, поради което е налице несъответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Така Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите не установява особени правила, не определя срок за отстраняване на нередовности и не изключва приложимостта на института за мълчаливо съгласие при режимите по издаване на разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати; издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества; издаване на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба; промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, издаване на лицензии, специални лицензии, и допълнения към тях за дейности с прекурсори. Посочените административни режими са доказали своята практическа приложимост, тъй като се прилагат от дълги години. С настоящите законови промени се цели изцяло преминаване на режимите на ниво закон, като промени по същността на регулацията не се предвиждат. Предлага се промяната в състава на Националния съвет по наркотичните вещества с цел осъществяване на по-ефективна работа на съвета чрез включване на лица, на които контрола върху наркотичните вещества, е в тясната отраслова компетентност. В състава на съвета, като заместник-председател се включва ресорен заместник-министър на здравеопазването вместо заместник-министър на правосъдието, тъй като в неговите функции е включена дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и общинските съвети по наркотичните вещества. Като заместник-председател на Националния съвет по наркотичните вещества се включва заместник-министър на вътрешните работи вместо главният секретар на Министерство на вътрешните работи, във връзка с неговите компетенции. Дава се възможност като членове на Експертния съвет по лечение на зависимости да се включат и други специалисти с опит в лечението на зависимости, като психолози и социални работници, тъй като тяхната професионална компетентност би имала важно значение в работата на съвета.

Статус: За обществени консултации

Дата на откриване: 02.02.2024 г.

Дата на приключване: 02.03.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8122

НОВИНИ

Министерството на здравеопазването удължава с още месец забраната за износ на инсулини

Виж повече:

Забраната за износ на инсулини ще важи и през месец март. Това обявиха на пресконференция в Министерството на здравеопазването ресорният министър проф. Христо Хинков и заместник-министър проф. Илко Гетов. На събитието присъстваха също директорът на Изпълнителна агенция по лекарствата маг-фарм. Богдан Кирилов и г-н Владимир Афенлиев, директор Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ в НЗОК. Министерството на здравеопазването следи регулярно и много задълбочено проблемите и процесите в българския фармацевтичен пазар. Всяко решение, което вземаме, е основано на данни, проверки и доказателства“, посочи проф. Гетов и допълни, че дори един сигнал за липса на медикамент е основание за удължаване на въведената забрана. През месец февруари Регионалните здравни инспекции са извършили проверки в 357 аптеки в цялата страна. Отчетливо се забелязва, че при 3 инсулини има нерегулярни доставки/забавяне или отказ по складовете при близо 2/3 от всички области в страната. Припомняме, че на 14 март 2024 г. предстои нотификация на Европейската комисия за промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, след което те могат да бъдат приети. С проекта се предлагат изменения при търговията на едро и дребно с лекарствени продукти, с паралелния внос, както и усъвършенстване на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА). Междувременно е сформирана и междуведомствена работна група с представители на Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса, Държавна агенция „Национална сигурност“ и „Информационно обслужване“ АД.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-27-02-2024/

27.02.2024
 

След оптимизация на системите на НЗОК, пациенти и договорни партньори са обслужвани по-бързо

Виж повече:

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съвместно с „Информационно обслужване“, извърши технологична оптимизация на наличните системи, което доведе до много по-качествено и бързо обслужване както на договорните партньори, така и на пациентите. Всички налични база данни, с които работи НЗОК, са актуализирани до последните версии на производителя, а подобренията на софтуера позволяват много по-бързо обслужване на договорните партньори на касата при отчитането на техните дневни и месечни отчети. Тази технологична оптимизация доведе до изключително сериозно спестяване на финансови ресурси, които са необходими за поддръжка на лицензите на базата данни на НЗОК. С цел максимална сигурност и защита на данните, бе изграден и резервен дейта център, в който се съхраняват всички налични данни за пациенти и договорни партньори.

Източник: https://www.nhif.bg/bg/news/462

27.02.2024

 

Анексите към Националните рамкови договори за медицинските и за денталните дейности бяха подписани в Министерството на здравеопазването

Виж повече:

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) подписа с Управителните съвети на Българския лекарски съюз (БЛС) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) анексите към Националните рамкови договори за медицинските и за денталните дейности 2023-2025 г. Двата документа бяха приподписани от здравния министър проф. д-р Христо Хинков. Анексите към двата договора създават гаранции и предвиждат механизми публичните средства за здраве да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, като чрез нормативната уредба са създадени и въведени необходимите условия, които гарантират предвидимост, балансираност и стабилност на системата на здравеопазване в страната. В извънболничната помощ увеличението на цените на дейностите е считано от 01.01.2024 г. и е среднопретеглено с 23,4% за първичната помощ, със 17,3% за специализираната извънболнична помощ, а за медико-диагностични дейности увеличението е средно с 22.2%.

Сред най-важните промени в извънболничната помощ е улесненият достъп до ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и заменянето на клинични пътеки с 11 амбулаторни еднодневни процедури, което ще отмени необходимостта от хоспитализация на пациентите.

Увеличават се дейностите по изследвания и профилактични прегледи по възрастови групи, като се поставя и нов акцент при профилактиката в детска възраст, а именно възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването.

Цената на профилактичните прегледи за общопрактикуващите лекари ще бъде 34 лв., като е определено допълнителното заплащане на цена от 5 лв. за отчетените годишни профилактични прегледи за възрастни за периода м. януари – м. ноември на съответната година.

Болничният престой при лечението на инсулти също се увеличава. Пациентите  ще бъдат хоспитализирани за 10  дни, а не както досега за 4. Други промени в болничната медицинска помощ се отнасят до лечението и проследяването на онкологично болните пациенти по клиничните пътеки и процедури. То вече ще бъде без ограничения и ще се включва към дейностите, за които се определят индикативни стойности (като  раждане и хемодиализа), заплащани от НЗОК. Палиативните грижи за пациентите с онкологични заболявания пък ще бъдат 30 дни. Договорена е и процедура за разглеждане на неотчетена дейност, поради форсмажорни обстоятелства.

Считано от 1 март 2024 г. е заложен и  ръст в цените за детското и майчиното здравеопазване в хирургичните дейности, ендокринологията, кардиологията, пневмологията, анестизиологията и интензивното лечение и др., като среднопретегленото увеличение на база отчетените обеми на исторически принцип възлиза общо на 10%.

При денталните дейности е договорено увеличение на цените на всички дейности в сила от 01.01.2024 г. с 14%, както и доплащането от пациента при „Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни“ от 1,80 лв., което се  включва в стойността заплащана от НЗОК.  По договорените цени и обеми ще се извърши доплащане след 1 март 2024 г.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/aneksite-km-nacionalnite-ramkovi-20-02/

20.02.2024

 

Хеликоптерната площадка на УМБАЛ „Света Екатерина“ влезе в системата на спешната въздушна помощ

Виж повече:

Хеликоптерната площадка ще осигури възможността пациенти в животозастрашаващи състояния да бъдат транспортирани до едно от най-модерните лечебни заведения у нас и да получат навреме високоспециализирани и компетентни медицински грижи. Това заяви министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков. По думите на министър Хинков  това е едно от трите вертолетни летища в столицата, което е регистрирано според всички европейски и български изисквания на системата. „България разполага с още няколко хеликоптерни площадки – част от инфраструктурата на спешната медицинска помощ по въздух.  Индикативният размер на средствата за изграждане на едно болнично вертолетно летище е до 120 000 лева с ДДС, като общо 26 болнични летища трябва да бъдат изградени в страната“, поясни министърът. Площадката ще може да се ползва и нощно време, след като хеликоптерите от системата на HEMS получат разрешение да летят и в тъмната част на деня.

Източник:https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/helikopternata-ploshadka-na-5-02/

05.02.2024

 

НЗОК ще обжалва решението на Комисията за защита от дискриминация

Виж повече:

Във връзка  с решението на Комисията за защита от дискриминация, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) дискриминира пациенти на възраст над 18 години, тъй като за тях не финансира лечение на пулпит или периодонтит, както прави при децата, уточняваме, че НЗОК ще обжалва решението на Комисията за защита на дискриминацията, тъй като посочените в жалбата две дейности – лечение на пулпит и периодонтит за лица над 18 години, не са включени в Наредба № 9, която определя пакета от дейности, за които НЗОК заплаща (Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса). В приетия Закон за бюджета на НЗОК за 2024 г. са планирани средства за финансиране на дентални дейности, които са регламентирани в чл.45 от ЗЗО. Промяната в Наредбата за пакета от дейности, които се гарантират с бюджета на НЗОК се изготвя от МЗ , като законодателен орган в здравеопазването и при включването на посочените дейности в нея, НЗОК може да заплаща за тях, след като бъдат договорени в Националния рамков договор за дентални дейности с Българския зъболекарски съюз и за които дейности бъдат предвидени средства в бюджета на НЗОК. Това би било в полза на здравноосигурените над 18 години.

Източник: https://www.nhif.bg/bg/news/447

02.02.2024

 

Седем центъра за спешна медицинска помощ получават високопроходими линейки

Виж повече:

Нови седем високопроходими линейки бяха доставени в България за нуждите на Центровете за спешна медицинска помощ. Спешните автомобили са закупени с финансиране по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Те ще бъдат разпределени в следните ЦСМП: Велико Търново, Кърджали, Кюстендил, София, Монтана, Благоевград за нуждите на ФСМП – Сандански и Смолян за нуждите на ФСМП – Мадан. Припомняме, че първите пет високопроходими линейки пристигнаха в края на м. декември и бяха разпределени в ЦСМП Благоевград за нуждите на ФСМП Банско, ЦСМП Пазарджик за нуждите на ФСМП Велинград, ЦСМП Смолян за нуждите на ФСМП Смолян, ЦСМП София за нуждите на ФСМП Самоков и ЦСМП Шумен – за нуждите на ФСМП Върбица. По този начин в структурите от системата на спешната медицинска помощ вече са на разположение общо 12 автомобила с повишена проходимост, разпределени в ключови филиали, в близост до туристически центрове или планински райони. В рамките на проекта ще бъдат доставени още 30 високопроходими линейки. Усилията на Министерството на здравеопазването и изпълнителя по договора са насочени за приключване на всичките доставки на нови линейки с повишена проходимост в рамките на месец март 2024 г. Срокът на целия проект е до края на месец юли 2024 г.

Източник:https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/oshe-sedem-centra-za-speshna-02-02-2024/

02.02.2024

 

НЗОК с нова електронна услуга, която улеснява здравноосигурените при проследяване на протоколите им

Виж повече:

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) реализира нова електронна услуга, с която се разширяват начините, по които здравноосигурените лица (ЗОЛ) могат да проверяват статуса на издадените им по електронен път  „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (Е-протокол). Услугата е реализирана от „Информационно обслужване“ АД и е достъпна на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg, рубрика „Е-услуги на НЗОК“, „Справка за статуса на Е-протокол“. Справките се осъществяват чрез идентификатор на пациента и национален референтен номер на Е-протокола. Чрез новата услуга ЗОЛ ще получават следната информация:

Номер на протокол;

Дата на протокол;

Вид протокол;

Валиден от;

Валиден до;

Допълнителна информация, свързана с процеса на разглеждане и одобряване на протокола и причините за отхвърляне, в случай че протоколът е отказан за одобрение.

Източник: https://www.nhif.bg/bg/news/442

01.02.2024

 

II. Здравеопазването в Европейския съюз и Света
 

АКТОВЕ

 

Актуализирано ръководство на Световната здравна организация за контрол на болести, пренасяни от вектори, чрез пръскане с остатъчни вещества на закрито

Виж повече:

Приблизително 80% от световното население е изложено на риск от една или повече векторни болести. Комари, мухи, насекоми и други вектори пренасят вируси, паразити и бактерии, които заразяват милиони хора по света. Те причиняват смъртоносни и инвалидизиращи заболявания като малария, денга, чикунгуня, жълта треска, вирусна болест Зика, лейшманиоза и болест на Шагас. Трансмисионните болести процъфтяват в условия на бедност и нивата на смъртност често са непропорционално високи сред по-бедните групи от населението. Онези, които оцелеят, могат да останат трайно инвалидизирани или обезобразени, което усложнява неблагоприятното им положение. Взети заедно, тези болести нанасят огромни щети на икономиките и ограничават развитието както на селските, така и на градските райони.

Актуализираните насоки са в съответствие с Глобалния отговор за контрол на векторите 2017-2030 г., стратегия на СЗО, насочена към укрепване на контрола на векторите в световен мащаб чрез интегрирани действия в сектори и болести, наред с други мерки. Както е описано подробно в новото оперативно ръководство за пръскане на остатъчни вещества на закрито (IRS), успешните IRS кампании изискват високо ниво на политически ангажимент със специални човешки, логистични и финансови ресурси. Адекватният капацитет на здравната система е от съществено значение, за да се гарантира, че пръскането е навременно, с добро качество и с достатъчно високо покритие. Ангажираността на ръководството на общността и приемането на операциите по пръскане от местните жители също са ключови за успеха.

Източник: https://www.who.int/news/item/15-02-2024-updated-who-guidance-for-controlling-vector-borne-diseases-through-indoor-residual-spraying

15.02.2024

 

ПРОЕКТИ НА АКТОВЕ

 

Проектът на ICH E2D(R1) Насоки относно „Данни за безопасност след одобрение: Дефиниции и стандарти за управление и докладване на отделни доклади за безопасност“ достигна стъпка 2 от процеса на ICH на 5 февруари 2024 г.

Виж повече:

Проектът на насоките E2D(R1) и обяснителната бележка за обществените консултации са достъпни за изтегляне на страницата E2D(R1).

Източник: https://www.ich.org/news/ich-e2dr1-draft-guideline-reaches-step-2-ich-process

12.02.2024

НОВИНИ

Публикуван е Съвместен доклад за интегрирания анализ на потреблението на антимикробни агенти и появата на антимикробна резистентност

Виж повече:

Страни, които са намалили консумацията на антибиотици както при животни, така и при хора, са забелязали намаляване на резистентните към антибиотици бактерии. Това се казва в четвъртия съвместен доклад за интегрирания анализ на потреблението на антимикробни агенти и появата на антимикробна резистентност (AMR) при бактерии от хора и животни, отглеждани за храна (JIACRA IV), публикуван от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) и Европейската агенция по лекарствата (EMA). Прилагайки подход One Health, който признава връзката между здравето на хората и животните, докладът представя данни, събрани основно между 2019 г. и 2021 г. за консумацията на антибиотици и AMR в Европа.

Източник: https://www.ema.europa.eu/en/news/multi-agency-report-highlights-importance-reducing-antibiotic-use

21.02.2024

 

Световната здравна организация и Международната асоциация на медицинските регулаторни органи (IAMRA) подписват меморандум за разбирателство

Виж повече:

На 18.02.2024г. е подписан меморандум за разбирателство  между Световната здравна организация и Международната асоциация на медицинските регулаторни органи (IAMRA), която подкрепя медицинските регулаторни органи по целия свят да обменят най-добри практики чрез научни, образователни и съвместни дейности.

Чрез меморандума за разбирателство СЗО и IAMRA ще работят за укрепване на регулирането на работната сила в здравеопазването, като използват изследвания и идентифицират пропуски в доказателствата, предоставят техническа подкрепа за увеличаване на регулаторния капацитет в страните, усъвършенстват разбирането на проблемите, пред които са изправени страните с ниски и средни доходи чрез засилено участие и сътрудничество с техните регулаторни органи и подкрепа за внедряването и възприемането на Ръководството на СЗО за регулиране на здравните лекари. Рамката на Меморандума за разбирателство формализира сътрудничеството между двете организации.

Източник: https://www.who.int/news/item/18-02-2024-2024-iamra-mou

18.02.2024

 

Публикувани са нови HMA-EMA каталози на проучвания и източници на real-world данни

Виж повече:

Каталозите помагат на регулаторите на лекарствата, изследователите и фармацевтичните компании да идентифицират най-подходящите източници на данни за справяне със специфични изследователски въпроси и да подкрепят оценката на протоколите и резултатите от изследванията. Те имат за цел да насърчават прозрачността, да насърчават използването на добри практики и да изграждат доверие в изследванията, базирани на реални данни.

Източник: https://www.ema.europa.eu/en/news/launch-new-hma-ema-catalogues-real-world-data-sources-studies

15.02.2024

 

Световната здравна организация (СЗО) публикува списъка на СЗО с медицински важни антимикробни средства за хуманната медицина

Виж повече:

Отговорното и разумно използване на антимикробни средства трябва да се подобри във всички сектори – хора, животни, растения/култури и околна среда – за да се запазят техните ползи за общественото здраве. По-специално, антимикробните средства, които са важни от медицинска гледна точка за хуманната медицина, трябва да бъдат запазени чрез намаляване на употребата им в нехуманните сектори. Списъкът на СЗО с медицински важни антимикробни средства за хуманната медицина (MIA) е инструмент за управление на риска, който може да се използва в подкрепа на вземането на решения за минимизиране на въздействието на употребата на антимикробни средства в сектори извън хуманната медицина върху антимикробната резистентност (АМР) при хората. Списъкът MIA на СЗО е създаден, за да ръководи международните, националните и поднационалните (местни, щатски, провинциални) усилия за управление на антимикробните средства. Антимикробната резистентност остава една от най-големите глобални заплахи за общественото здраве, пред които е изправено човечеството и се свързва със смъртта на близо 5 милиона души в световен мащаб през 2019 г. АМР възниква, когато бактериите, вирусите, гъбичките и паразитите се променят с течение на времето и вече не реагират на производството на антимикробни лекарства, инфекции, които са по-трудни за лечение и увеличават риска от разпространение на болестта, тежко заболяване и смърт. В резултат на това антимикробните лекарства стават неефективни и инфекциите продължават да съществуват в тялото, увеличавайки риска от предаване на други хора. Списъкът MIA на СЗО подкрепя оптимизираната употреба на антимикробни лекарства за здравето на хората и животните.

Източник:https://www.who.int/news/item/08-02-2024-who-medically-important-antimicrobial-list-2024

08.02.2024

 

Лилия Монова – Асенова и д-р Веска Гергова,

Юридическо дружество по Медицинско право и Здравеопазване

Share this post