Медицинско право и здравеопазване Брой 01 от 2024 г.

Уважаеми читатели,

В този брой на списанието публикуваме две актуални статии от юристи.

Гост на броя е д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на Специализираната детска болница „Проф. Иван Митев“ в гр. София. Д-р Здравков е профилиран в детската анестезиоло¬гия и реанимация, както и в авиационната спешна медицинска помощ. Съдебен експерт при Софийски градски съд в направ¬ление Здравеопазване. В своето интервю той пояснява кои медицински стандарти следва да се ревизират, какво трябва да се направи в управлението на спешната педиатрична по¬мощ. Особен интерес представляват идеите му относно авиа¬ционната спешна помощ.

В статията „Обезщетение за вреди от клинични изпитвания на лекарствени продукти“ юристът Радослав Иванов разглежда съществен правен проблем, свързан с вреди на участниците в клинични изпитвания на лекарства. Авторът посочва правните способи за реализиране на имуществени и неимуществени вре¬ди, като анализира и съдебна практика по темата.
В статията „Дължимата грижа при оказване на медицинска по¬мощ“, юристът Мария Шаркова пояснява понятието „дължима грижа“, пояснява как се определя тя при медицинското лечение, прави подробен сравнителен анализ на съдебната практика на Англия, Германия, България и достига до важни практически и доктринерни изводи.

В рубриката Юриспруденция сме избрали решение на Съда на ЕС в Люксембург, свързано с реклама на аптека за поръчки по пощата, чиято цел е да повлияе на клиента не при избора му на даден лекарствен продукт, а при избора му на аптека. В реше¬нието се коментира и забраната да се предлагат, обявяват или предоставят бонуси и други рекламни подаръци в областта на лекарствени продукти.

Накрая, завършваме броя с новата ни рубрика „Здравно-ин¬формационен справочник“, като публикуваме приетите нор¬мативни актове, в сферата на здравеопазването, за съответ¬ните месеци.
Желаем на читателите здраве и успехи!

Надяваме се да сме полезни и желаем здраве!
Проф.д-р Дарина Зиновиева
Проф.д-р Огнян Герджиков
Проф.д-р Иван Тодоров
Проф.д.н. Живко Драганов
Проф. д-р Параскева Саменова, дмн

Share this post