ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЮРИДИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК 12/2023

I. Здравеопазването в България

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародван Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. 49-ото Народно събрание на 18 декември 2023 г. приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2024 г. по приходи и трансфери – всичко на обща сума 8 168 353,1 хил. лв.

В сила от: 01.01.2024 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=202042

 

Постановление № 321 от 20 декември 2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Виж повече:

В Държавен вестник брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 321 от 20 декември 2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество. Министерският съвет одобрява промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 3 450 000 лв. за увеличаване капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ – ЕАД.

В сила от: 20.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=202086

 

Постановление № 322 от 20 декември 2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Виж повече:

В Държавен вестник брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 322 от 20 декември 2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество. Министерският съвет одобрява промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер до 2 187 490 лв. за увеличаване капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – ЕАД.

В сила от: 20.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=202087

 

Постановление № 323 от 20 декември 2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Виж повече:

В Държавен вестник брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 323 от 20 декември 2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество. Министерският съвет одобрява промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 5 842 400 лв. за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ – АД, гр. Ямбол.

В сила от: 20.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=202088

 

Постановление № 330 от 20 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 330 от 20 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. Министерският съвет одобрява допълнителни средства в размер 45 279 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за дофинансиране на дейности по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с бенефициент Министерството на здравеопазването, за който се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.

В сила от: 20.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=202095

 

Постановление № 331 от 20 декември 2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 331 от 20 декември 2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

В сила от: 20.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=202096

 

Постановление № 332 от 20 декември 2023 г. за изменение на Постанов- ление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч

Виж повече:

В Държавен вестник брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 332 от 20 декември 2023 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч

В сила от: 10.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=202097

 

Решение № 918 от 20 декември 2023 г. за утвърждаване на Национална аптечна карта на Република България

Виж повече:

В Държавен вестник брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародвано Решение № 918 от 20 декември 2023 г. за утвърждаване на Национална аптечна карта на Република България. Министерският съвет утвърждава Национална аптечна карта на Република България, както следва:

  1. областните аптечни карти – съгласно приложение № 1;
  2. конкретните минимални потребности на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, и до видовете дейности по чл. 227а, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина по области, общини и населени места – съгласно приложение № 2;
  3. разпределение на откритите аптеки по брой на населението по области, общини и населени места – съгласно приложение № 3;
  4. графично посочване на откритите аптеки върху картата на Република България според вида на дейностите, които извършват съгласно чл. 227а, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – съгласно приложение № 4;
  5. анализ на достъпа на населението до лекарствени продукти, отпускани в аптеки по видове дейности по чл. 227а, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина по области, общини и населени места – съгласно приложение № 5;
  6. определяне на областите, общините и населените места, в които при извършване на анализа по т. 5 е установен недостиг на открити аптеки по видове дейности по чл. 227а, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – съгласно приложение № 6.

В сила от: 22.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=202103

 

Постановление № 291 от 13 декември 2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 105 от 19.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 291 от 13 декември 2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. С Постановлението Министерски съвет одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. в размер 4 716 600 лв. за заплащане на здравноосигурителни вноски на лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване за 2023 г.

В сила от: 19.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=201938

 

Постановление № 304 от 14 декември 2023 г. за закриване на Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции

Виж повече:

В Държавен вестник брой 105 от 19.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 304 от 14 декември 2023 г. за закриване на Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Министерският съвет закрива Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

В сила от: 23.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=201976

 

Постановление № 310 от 15 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 105 от 19.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 310 от 15 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. Министерският съвет одобрява допълнителни разходи в размер 2 520 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за предоставяне на капиталов трансфер за изграждане на болнични вертолетни летища в държавни лечебни заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала.

В сила от: 20.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=202001

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Виж повече:

В Държавен вестник брой 105 от 19.12.2023 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

В сила от: 19.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=201963

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Виж повече:

В Държавен вестник брой 105 от 19.12.2023 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

В сила от: 19.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=201965

 

Решение за попълване състава на Комисията по здравеопазването

Виж повече:

В Държавен вестник брой 103 от 12.12.2023 г. е обнародвано Решение за попълване състава на Комисията по здравеопазването. Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание избира Бюнямин Хюсеин Хасан за член на Комисията по здравеопазването.

В сила от: 07.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=201795

 
Постановление № 244 от 30 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 101 от 05.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 244 от 30 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. С Постановлението Министерският съвет одобрява допълнителни средства в размер 3 148 230 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключен договор за доставка на хеликоптери по инвестиция C12.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост, за която се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.

В сила от: 05.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=201634

 

Постановление № 245 от 30 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 101 от 05.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 245 от 30 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. С Постановлението Министерският съвет одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер до 2 000 000 лв. за организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни техники.

В сила от: 05.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=201635

 

Решение за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса

Виж повече:

В Държавен вестник брой 101 от 05.12.2023 г. е обнародвано Решение, с което Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, ал. 1, изречение първо от Закона за здравното осигуряване избира Момчил Стефанов Мавров за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028 г.

В сила от: 30.11.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=201624

 

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Виж повече:

В Държавен вестник брой 100 от 01.12.2023 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

В сила от: 01.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=201470

 

Постановление № 234 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 100 от 01.12.2023 г. е обнародвано Постановление № 234 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. Министерският съвет одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер 250 000 лв. за обезпечаване на дейности на Българския Червен кръст, свързани със засиления миграционен натиск на граждани от Украйна.

В сила от: 01.12.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=201520

 

 

ПРОЕКТИ НА АКТОВЕ*

*Всички заинтересовани страни могат да изпращат становища и предложения по публикуваните проекти на нормативни актове на електронните адреси, посочени в цитираните по-долу „източници“ към всеки проект.

 

Проект на Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве 2030г.

Виж повече:

Основната цел на Стратегията е повишаването качеството на живот на възрастните хора. Стратегическата цел е разгърната в пет специфични цели за създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните и стари хора, чрез осигуряване на равен достъп до интегрирани здравно-социални грижи, равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото. С реализирането на Стратегията се очаква намаляване на случаите на преждевременно остаряване, намаляване честотата на възрастовата патология, снижение на смъртността и удължаване средната продължителност при добро качество на живот, подобряване на медико-социалните грижи, подобряване на социалната и семейна адаптация, творческо дълголетие.

Статус: За обществени консултации

Дата на откриване: 16.12.2023 г.

Дата на приключване: 14.01.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8033

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

Виж повече:

Причините, които налагат приемането на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Наредба № 10 от 2011 г.) са свързани с приетите и обнародвани с § 104 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, допълнения на ал. 5 на чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). Обнародваните в бр. 88 на „Държавен вестник“ от 2023 г. промени, гласят, че лекарствен продукт, включен в списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ се доставя по специална поръчка на лечебно заведение за болнична помощ при условия и ред, определени с наредбата по чл. 9, ал. 1 от ЗЛПХМ, които включват най-малко следните възможности:

  1. чрез процедура по пряко договаряне без предварително обявление при прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки;
  2. чрез сключване на рамкови споразумения за лекарствените продукти в списъка по ал. 2 от министъра на здравеопазването;
  3. без прилагане на Закона за обществените поръчки, в случай на липса на рамково споразумение по т. 2, като обявлението за сключен договор се публикува по реда на чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

Статус: За обществени консултации

Дата на откриване: 13.12.2023 г.

Дата на приключване: 26.12.2023г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8031

 

Проект на Правила за добра медицинска практика по здравни грижи на помощник-фармацевтите

Виж повече:

Целта на Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи на помощник-фармацевтите е създаването на рамка за извършване на дейностите и изработване на професионални стандарти относно управление на аптеката и спазването на добрата документална практика в цялостната дейност на аптеката и дрогерия, в случаите предвидени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; консултиране и популяризиране на здравословен начин на живот, промоция на здравето и безрисково използване на лекарствени продукти без лекарско предписание и други продукти, имащи отношение към здравето на хората; участие в подготовката и приготвянето на лекарствени продукти, под контрол на магистър-фармацевт по магистрална и по фармакопейна рецептура и етикетиране; приготвяне на разтвори за системно лечение на злокачествени заболявания в болничните аптеки; работата на болничния помощник-фармацевт и взаимоотношенията му с другите фармацевти и звена на лечебното заведение; консултации за минимизиране на рисковете за здравето от самолечение; повишаване на знанията и квалификацията на помощник-фармацевтите. Проектът на Правила за добра медицинска практика по здравни грижи на помощник-фармацевтите е свързан с изискването същността на дейностите в аптеката да бъдат насочени към професионалното, качественото и навременно им изпълнение и преди всичко с грижа за пациента. Предложеният проект на акт няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет.

Статус: За обществени консултации

Дата на откриване: 07.12.2023 г.

Дата на приключване: 05.01.2024 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8023

 

 НОВИНИ

 

Министър Хинков удължи с месец забраната за износ на инсулини и антибиотици за деца

Виж повече:

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков издаде нова заповед, с която се забранява износът на определени лекарства до края на месец януари 2024 г. Това са инсулини и аналози и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възраст. На 2 ноември поради зачестили сигнали за липсата на тези медикаменти в аптечната мрежа, министър Хинков забрани износът им със срок до 31 декември 2023 г. След извършен задълбочен анализ на актуалната ситуация с наличността на гореспоменатите групи лекарствени продукти и по предоставена информация от Изпълнителната агенция по лекарствата и притежатели на разрешение за употреба, се установи необходимост от удължаване на въведената забрана за износ. С определянето на новия срок – 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г., ще се постигне баланс между целта на приложената мярка – осигуряване на достатъчно количество от тези лекарствени продукти, необходими за лечението на българските пациенти, опазване на тяхното здраве и гарантиране на непрекъснатост на лекарствената им терапия – от една страна, и от друга страна ненарушаване за дълъг период от време на правото на икономическите субекти да осъществяват свободното движение на стоките, с които търгуват – в случая лекарствени продукти. Нотификация по спешна процедура на Европейската комисия е извършена чрез Министерството на икономиката и индустрията. До изтичане на забраната за износ ще бъдат извършени обстойни проверки за наличностите в складовете на търговците на едро.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-hinkov-udlzhi-s-mesec-29-12-23/

29.12.2023

 

Пострадали от домашно насилие могат да получават медицинска помощ и в 285 болници в страната

Виж повече:

Всички пациенти обект на домашно насилие (по смисъла на Закона за защита от домашното насилие), вкл. и здравно неосигурените, могат да получат медицинска помощ, да им бъде извършен преглед, който да удостовери моментното им здравословно състояние, и да получат екземпляр от съставената медицинска документация в 285 болници в страната. Независимо дали разполагат със спешно отделение или с консултативно-диагностичен блок, тези 285 лечебни заведения нямат право да откажат преглед и издаване на медицински документ на пострадал от домашно насилие пациент.

Източник: https://iamn.bg/пострадали-от-домашно-насилие-могат-д/

28.12.2023

 

Пет Центъра за спешна медицинска помощ вече разполагат с първите в България високопроходими линейки

Виж повече:

Първите пет високопроходими линейки са разпределени в ЦСМП Благоевград за нуждите на ФСМП Банско, ЦСМП Пазарджик за нуждите на ФСМП Велинград, ЦСМП Смолян за нуждите на ФСМП Смолян, ЦСМП София за нуждите на ФСМП Самоков и ЦСМП Шумен – за нуждите на ФСМП Върбица. В рамките на големия инвестиционен проект е предвидено закупуване на 400 броя линейки. До момента бяха доставени 358 нови и оборудвани линейки, които вече се използват от екипите за спешна медицинска помощ в страната. Останалите 37 високопроходими линейки трябва да бъдат доставени в страната до месец март, а критериите за разпределението им са съобразени с географските особености и пътна инфраструктура.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/pet-centra-za-speshna-22-12-2023/

22.12.2023

 

От януари 2024 г. започва безплатното приложение на пневмококови ваксини за лица на и над 65 г.

Виж повече:

От януари 2024 г. стартира приложението на безплатна пневмококова конюгантна ваксина за лица на и над 65 г. Тя се осигурява по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции. Целта през следващата година е да се постигне 5% обхват на целевата група, което означава 74 109 имунизирани лица. „Ваксината се поставя веднъж в живота и е еднодозова“, уточни д-р Пармакова и допълни, че имунизацията ще се прилага от общопрактикуващите лекари, които трябва да заявят количеството ваксини, което да им бъде доставено. Междувременно и в момента продължава имунизацията срещу грип на лицата на и над 65 г., отчете главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. „Тази година бяха осигурени 308 000 дози ваксини. Към момента са направени около 270 000 или 88% от всички. Една от корекциите, които направихме беше да дадем възможност на тези, които искат да се имунизират, да го направят до февруари“, посочи доц. Кунчев. Припомняме, че пълна и достоверна информация за ваксините е налична на специализирания сайт за имунизациите в България – „Плюс Мен“.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-yanuari-2024-g-zapochva-22-12-2023/

22.12.2023

 

Изграден е уникален диагностичен и научно-изследователски център в областта на инфекциите и имунния отговор

Виж повече:

Със заключителна конференция днес беше отбелязано успешното приключване на проекта за изграждане на Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ и Европейския фонд за регионално развитие.

Уникалният комплекс от пет високо-технологични лаборатории с биологична банка и учебен център ще обезпечава цялостен подход в борбата с инфекциозните заболявания: прогнозиране и навременно диагностициране на нововъзникващите и завръщащи се инфекции, разработване на адекватна антибиотична и ваксинационна политика, изчерпателно характеризиране и възстановяване на индивидуалния и групов протективен  имунитет.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/izgraden-e-unikalen-diagnostichen-20-12-2023/

20.12.2023

 
Родителите вече имат достъп до електронните здравни досиета на децата си

Виж повече:

Родителите вече имат достъп до електронните пациентски досиета на децата си и всички техни електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Това обявиха на пресконференция днес заместник-министърът на здравеопазването доц. Петко Стефановски и Ивайло Стойчев – мениджър проекти в „Информационно обслужване“.  За да получи достъп до здравното досие на детето си, е необходимо родителят първо да осъществи достъп до личния си профил в my.his.bg, което се извършва чрез електронен подпис. Веднъж влезли в собственото си досие, родителите получават автоматичен достъп и до профила на детето/децата си. След сдвояване с мобилното приложение еЗдраве чрез QR-код, този достъп може да бъде осъществяван през смартфона, без да е необходимо повторно използване на електронния подпис или допълнителна регистрация. За достъп на родителя до профил на дете се използва базата данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО). Новата функционалност дава достъп на всеки родител до всички вписани в НЗИС електронни записи на детето/децата – електронни прегледи, електронни направления, резултати от изследвания, ваксини, рецепти, кръводарявания, болничен престой и др. Предстои там да бъдат добавени и медицинските бележки за извинение на отсъствията, допуснати в училище. Мобилното приложение еЗдраве осигурява възможност и за активиране на известия, свързани с издаването на нов електронен здравен документ или коригирането на вече съществуващ такъв на дете. Възможността за достъп на родителите до пациентски досиета на деца беше категоричен победител в анкетата на сайта his.bg за желанията на потребителите какви нови функционалности трябва да съдържа електронното здравно досие.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/roditelite-veche-imat-dostp-do-elektronnite-18-12/

18.12.2023

 

Изкараха на тест първия български хеликоптер за спешна помощ по въздуха

Виж повече:

Първият хеликоптер произведен за системата на Спешната медицинска помощ по въздуха в България, бе свален от производствената линия и изкаран за тест преди да бъде боядисан в избраната разцветка в червено и бяло. Българска делегация с шестима представители на Министерството на здравеопазването и двама представители на авиационния оператор „България Хели Mед Сървиз” ЕАД е на посещение в базата на Leonardo S.p.A в италианския град Верджате. Междувременно първите три екипа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха ще бъдат изпратени по договор с Leonardo S.p.A на 5-дневно обучение в Центъра за подготовка на медицински екипи в Италия. По време на курса те ще се запознаят с хеликоптера и техническите му параметри, с медицинското оборудване и с мерките за безопасност при извършване на авиомедицински транспорт. Всеки екип ще проведе 4-5 полета с хеликоптер в различни условия и при различни ситуации преди поемане на първите дежурства.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/izkaraha-na-test-prviya-blgarski-helikopter-14-12/

14.12.2023

 

Издаването на удостоверения за работа в чужбина временно се извършва само със стандартна услуга

Виж повече:

Уведомяваме заявителите, че поради многократно повишения обем от постъпващи заявления по административна услуга 1086 „Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария“ (издаване на удостоверения за работа в чужбина) със заявена бърза услуга, Министерството на здравеопазването временно изпитва затруднения при предоставянето й в срок. В тази връзка се обръщаме с молба към всички заявители, при които това е възможно, да заявяват стандартна услуга (издаване на удостоверение в 30-дневен срок). Министерството на здравеопазването ще положи всички усилия при възможност услугите да бъдат предоставени в по-кратък от 30-дневния срок. Обръщаме се с молба и към заявителите с гръцко гражданство, които желаят да получат удостоверение за работа в Гърция, предварително да се информират дали съответният орган по признаване в Гърция взема предвид издаденото от Министерството на здравеопазването удостоверение. Поводът за молбата, е че органите по признаване в Гърция допълнително изискват от Министерството на здравеопазването потвърждаване на факти, които са посочени в удостоверенията.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/izdavaneto-na-udostovereniya-za-rabota-12-12-2023/

12.12.2023

 

Нова справка показва движението по заявленията за лечение в България и в чужбина

Виж повече:

На Интернет страницата на НЗОК – https://www.nhif.bg/ в рубрика „Лечение в България и чужбина“, подрубрика „Лечение в България и чужбина на деца“ и подрубрика „Лечение в България и чужбина на  лица над 18 г.“ е публикувана нова „Справка за движението по заявленията реда по Наредба №2 от 27.3.2019г.“(Справка). Новата Справка заменя съществуващата преди това справка на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД), която не отговаряше на изискванията на Наредба № 2 от 27.3.2019г. В Справката, заявителите, след като посочат входящия  номер и датата на подаване на заявлението, могат  да проследят  движението му, датите на изисканите и получените документи от лечебните заведения, докладите от външните експерти, от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) (в случаите на трансплантация), както и вида на издадената заповед. Справката се обновява ежедневно.

Източник: https://www.nhif.bg/bg/news/426

07.12.2023

II. Здравеопазването в Европейския съюз и Света

 

АКТОВЕ

Многогодишен работен план за изкуствен интелект (ИИ) 2023-2028 г. – HMA / EMA съвместна група за управление на големи данни

Виж повече:

Работният план се фокусира върху четири ключови измерения:

– Насоки, политики и поддръжка на продукти: Действията се фокусират върху непрекъсната подкрепа за продукти в процес на разработка, както и върху разработването и оценката на подходящи насоки за използването на ИИ в жизнения цикъл на лекарството. Работата вече е започнала с текущата обществена консултация относно документа за размисъл относно ИИ, отворена до края на декември 2023 г. Освен това през 2024 г. ще започне подготовката за подкрепа на прилагането на регулацията за ИИ на ЕС.

– ИИ инструменти и технология : Целта е да се идентифицират и осигурят рамки в цялата мрежа за използване на ИИ инструменти за повишаване на ефективността, подобряване на разбирането и анализа на данните и подпомагане на вземането на решения. Ще бъде гарантирано пълно съответствие със законодателството за защита на данните.

– Сътрудничество и управление на промените:  Инициативите са предназначени за непрекъснато развитие на капацитета и възможностите на мрежата, партньорите и заинтересованите страни, за да изпреварват развиващата се област на ИИ.

– Експериментиране: Работният план признава основната роля на експериментирането за ускоряване на ученето и получаване на нови прозрения. Предлагат се няколко действия за осигуряване на структуриран подход към експериментирането в цялата мрежа.

Тъй като ИИ технологията се развива бързо, включително свързаните с нея етични и политически аспекти, работната група редовно ще актуализира работния план. Регулаторите, разработчиците на лекарства, учените, пациентските организации и други заинтересовани страни ще бъдат информирани и ангажирани по време на изпълнението на плана.

Източник:https://www.ema.europa.eu/en/documents/work-programme/multi-annual-artificial-intelligence-workplan-2023-2028-hma-ema-joint-big-data-steering-group_en.pdf

18.12.2023

 

Списък на критичните лекарства, издаден от ЕС

Виж повече:

Европейската комисия (ЕК), Ръководителите на агенциите по лекарствата (HMA) и EMA публикуваха първата версия на списъка на Съюза на критичните лекарства. Той съдържа повече от 200 активни вещества на лекарства за хуманна употреба, считани за критични за системите на здравеопазване в ЕС/ЕИП, за които непрекъснатостта на доставките е приоритет и недостигът трябва да се избягва. Европейската регулаторна мрежа за лекарствата ще даде приоритет на критичните лекарства за действия в целия ЕС за укрепване на тяхната верига за доставки.

Източник: https://www.ema.europa.eu/en/news/first-version-union-list-critical-medicines-agreed-help-avoid-potential-shortages-eu

12.12.2023

 

ПРОЕКТИ НА АКТОВЕ

СЗО обявява разработването на насоки за здравето на транссексуалните хора и хората с различен пол

Виж повече:

Отделите на СЗО по въпросите на пола, правата и равнопоставеността – Разнообразие, равенство и приобщаване (GRE-DEI), Глобални програми за ХИВ, хепатит и полово предавани инфекции (HHS) и Сексуално и репродуктивно здраве и изследвания (SRH) разработват насоки за здравето на транс и хора с различен пол. Тази нова насока ще предостави доказателства и насоки за прилагане на интервенции в здравния сектор, насочени към увеличаване на достъпа и използването на качествени и уважителни здравни услуги от транссексуални хора и хора с различен пол. Насоките ще се съсредоточат върху 5 области: предоставяне на грижи, утвърждаващи пола, включително хормони; образование и обучение на здравни работници за предоставяне на грижи; предоставяне на здравни грижи за транс и хора с различен пол, които са претърпели междуличностно насилие въз основа на техните нужди; здравни политики, които подкрепят грижи, включващи пола, и правно признаване на самоопределена полова идентичност.

Източник: https://www.who.int/news/item/18-12-2023-who-announces-the-development-of-a-guideline-on-the-health-of-trans-and-gender-diverse-people

18.12.2023

НОВИНИ

Междинният доклад относно мрежовата стратегия за 2025 г. подчертава добрия напредък през критичния период на пандемията

Виж повече:

Междинният доклад на Стратегията за мрежата на европейските агенции по лекарствата (EMANS) установява, че пандемията е укрепила мрежата и е подкрепила трансформативната промяна в европейската система в ключови стратегически области. Европейската регулаторна мрежа за лекарства е на път да изпълни стратегическите си цели и задачи, обхващащи наличието и достъпността на лекарствата; анализ на данни, цифрови инструменти и цифрова трансформация; иновация; антимикробна резистентност и други възникващи заплахи за здравето; предизвикателства във веригата за доставки; устойчивост на мрежата и оперативни постижения, според междинния доклад на мрежовата стратегия. „Въпреки безпрецедентните предизвикателства, представени от пандемията COVID-19 и ресурсите, които бяха разгърнати в регулаторната мрежа на лекарствата, в отговор, беше постигнат голям напредък в шестте приоритетни фокусни области на нашата мрежова стратегия“, казва Емер Кук, Изпълнителен директор на EMA.

Източник: https://www.ema.europa.eu/en/news/midterm-report-2025-network-strategy-highlights-good-progress-during-critical-period-pandemic

20.12.2023

 

Рестартираният уебсайт на EMA вече е активен

Виж повече:

EMA стартира отново своя уебсайт: www.ema.europa.eu. Новият уебсайт, с освежена цялостна визия и усещане, има за цел да помогне на потребителите да намират по-лесно необходимата информация. Има и няколко нови функции, включително: ново, просто търсене на лекарства позволява на потребителите да намират по-лесно информация за лекарствата, които EMA оценява, като използват тяхното име или активно вещество; по-ясна навигация с „навигационни пътеки“, за да покаже на потребителите къде се намират на уебсайта;

обновена страница Какво ново, което улеснява потребителите да виждат ново публикуваното съдържание, което ги интересува, чрез използване на прости филтри и нови опции за сортиране.

Източник: https://www.ema.europa.eu/en/news/relaunched-ema-website-now-live

05.12.2023

 

Лилия Монова – Асенова и д-р Веска Гергова,

Юридическо дружество по Медицинско право и Здравеопазване

Share this post