ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЮРИДИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК 09/2023

I. Здравеопазването в България

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Виж повече:

В Държавен вестник брой 82 от 29.09.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Народното събрание избира подуправител на Националната здравноосигурителна каса по новия ред. Трудовото правоотношение с подуправителя на НЗОК, заварено до влизането в сила на този закон, се прекратява от деня на избор на подуправител от Народното събрание.

В сила от: 29.09.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=199681 

 

Постановление № 163 от 21 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 81 от 26.09.2023 г. е обнародвано Постановление № 163 от 21 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. Постановлението одобрява допълнителни разходи в размер 30 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването – за центровете за спешна медицинска помощ и за регионалните здравни инспекции, считано от 1 август 2023 г. и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала.

В сила от: 01.08.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=199884

 

Наредба № 2 от 7 септември 2023 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология

Виж повече:

В Държавен вестник брой 80 от 19.09.2023 г. е обнародвана Наредба № 2 от 7 септември 2023 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 564 от 7.09.2023 г.

В сила от: 23.09.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=199500

 

Национален рамков договор № РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 77 от 08.09.2023 г. е обнародван Национален рамков договор № РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. Този Национален рамков договор се приема и влиза в сила от 1 септември 2023 г. и отменя Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. Този Национален рамков договор се приема за периода 2023 – 2025 г.

В сила от: 01.09.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=199281

 

Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 1 септември 2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

Виж повече:

В Държавен вестник брой 77 от 08.09.2023 г. е обнародван Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 1 септември 2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г. Този Национален рамков договор се приема и влиза в сила от 1 септември 2023 г. и отменя Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. Този Национален рамков договор се приема за периода 2023 – 2025 г.

В сила от: 01.09.2023 г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=199282  

 

 

ПРОЕКТИ НА АКТОВЕ*

*Всички заинтересовани страни могат да изпращат становища и предложения по публикуваните проекти на нормативни актове на електронните адреси, посочени в цитираните по-долу „източници“ към всеки проект.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Виж повече:

Причините, които налагат приемането на предложения проект, най-общо са свързани с необходимостта от прецизиране на условията и реда, съгласно които се провеждат ежегодно гореописаните процедури.

1. По отношение на процедурата по определяне на стойността на заплащане на медицинските изделия, които се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса:

Причината за извършване на промени в тази процедура е прието Решение № РД-НС-04-109/21.10.2022г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и установена необходимост от усъвършенстване на процедурните правила, за да може да се избегне тяхното противоречиво тълкуване.

Във връзка с работата на експертната комисия, назначена от управителя на НЗОК със задача да изготви проект на спецификация за тези медицински изделия се внася уточнение относно изискванията към конкретните медицински изделия, на които следва да отговарят, за да бъдат те заплащани от НЗОК.

Предлага се в наредбата да се предвидят условия и ред за извършване на промени в спецификацията за медицинските изделия, заплащани от бюджета на НЗОК при възникване на определени извънредни обстоятелства, като това ще става само за включване на животоспасяващи групи медицински изделия, за които има извършена експертна оценка след изискано становище от експертния съвет по съответната медицинска специалност, създадена със заповед на министъра на здравеопазването. Решението на Надзорния съвет на НЗОК следва да бъде взето, преди влизане в сила на Закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година.

2. По отношение на процедурата по определяне на стойността на заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания:

През 2020 г. се въведоха промени в Закона за хората с увреждания (ЗХУ), с които се прие цялостна нова концепция за преминаване на дейностите по финансиране и предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания от социалната в здравната система. Във връзка с това се извършиха редица нормативни промени в подзаконовата уредба, съгласно които този процес е детайлно уреден.

След проведена процедура по определяне на стойността на заплащане, се установи необходимост да бъде допълнена съществуващата празнота в наредбата по отношение на процедурата, с която тя да се усъвършенства и детайлизира.

Статус: За обществени консултации

Дата на откриване: 28.09.2023 г.

Дата на приключване: 27.10.2023 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7849

 

Проект на Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

Виж повече:

Визията и стратегическите цели на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г. отчитат стратегическата рамка на глобално, европейско и национално ниво по отношение на политиката по здравеопазване и политиката в областта на електронното управление, както те са определени в посочените по-долу стратегически и програмни документи.

Статус: За обществени консултации

Дата на откриване: 13.09.2023 г.

Дата на приключване: 26.09.2023 г.

Източник: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7826

 

НОВИНИ

 

Наредбата за електронните рецепти предстои да влезе в сила след обнародване в Държавен вестник

Виж повече:

Измененията в Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, с която се въвежда задължително електронно издаване на две групи лекарства – антидиабетни и антимикробни, ще влязат в сила с точно посочена дата след обнародване в Държавен вестник. Първоначално заложената дата 1 октомври 2023 се измества. Предстои експертите на Министерството на здравеопазването да отразят всички становища и предложения, постъпили в хода на общественото обсъждане. Въвеждането на е-рецептата следва да бъде съобразено и с изискването и препоръките на Министерството на електронното управление за генериране на два Национални референтни номера – първият от тях при изписването на рецептата, а вторият при отпускането на лекарствения продукт. По този начин ще се гарантира контролът върху употребата на двете групи лекарства, ще се пресекат нерегламентираните практики, които биха довели до недостиг или липси на лекарствени продукти за българските граждани.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/naredbata-za-elektronnite-recepti-29-09-23/

29.09.2023

 

Становище на НЗОК относно отчитане на лекарствени продукти, прилагани в болничната помощ и заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и амбулаторни процедури

Виж повече:

До 30.09.2023г  изпълнителите на болнична помощ следва да продължат ежедневното подаване към ПИС в двата регламентирани към настоящия момент формата – за клинични пътеки и за клинични процедури/амбулаторни процедури. На база на подадените в тях данни ще се извършва заплащане на извършената по договор болнична медицинска помощ през месец септември 2023г. До дата на дейност 30.09.2023г. подадените данни с новия формат ще служат само за отстраняване на грешки в алгоритмите за обработването им, както в системите на НЗОК, така и в болничните информационни системи. Извършената на и след 01.10.2023 г. болнична медицинска помощ трябва да се подава ежедневно само в новия „Формат на XML файл за електронно дистанционно подаване на договорената и извършена дейност по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури“. Оказаната болнична медицинска помощ ще се заплаща на базата на новия обединен формат.

Източник: https://www.nhif.bg/bg/news/387

27.09.2023

 

755 души се имунизираха с новата ваксина срещу COVID-19 в първия ден от нейното приложение. Ваксината е насочена срещу подвариант XBB 1.5 на Омикрон.

Виж повече:

До момента от нея са доставени 100 800 дози, които вече са в Регионалните здравни инспекции. Новите ваксини срещу COVID-19 се прилагат при личните лекари, в РЗИ и в определени за целта лечебни заведения.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/755-dushi-se-vaksiniraha-27-09-23/

27.09.2023

 

Електронните медицински бележки за учениците – най-често задавани въпроси

Виж повече:

От 1 октомври отсъствията по здравословни причини на учениците ще се извиняват изцяло по електронен път. Министерството на образованието и науката съвместно с Министерство на електронното управление и Министерство на здравеопазването инициираха въвеждането на електронната медицинска бележка, за да бъдат облекчени учителите и да се противодейства на практиката да се извиняват отсъствия, които са допуснати без основателна причина.

Източник: https://www.mon.bg/bg/news/5550?fbclid=IwAR0XBqE58o-kaVUPRVezDhF7YTzdppoRg5fok4w5jKSEutQY1Ywl5O0edxo_aem_Aesotk9cM0g_nN8O5fwS5WK9gomUgiu86pCiaXQB77gAt0kSt0RMzEoWhS8y68GwLKY

27.09.2023

 

Министерството на здравеопазването пусна нов сайт за ваксините в България

Виж повече:

Министерството на здравеопазването създаде специализиран сайт за имунизациите в България. „В българското общество се очертават пет клъстера в отношението към ваксините. Около 25% са твърдите привърженици на ваксините, около 20% са скептици, които могат да бъдат повлияни чрез целенасочени послания и едва около 12% са твърдите антиваксъри“. Това заяви заместник-здравният министър доц. Михаил Околийски.

За целите на новия сайт на МЗ е използвана платформата „Плюс мен“ – https://plusmen.bg/, която беше пусната по време на пандемията, за да предоставя информация за ваксините срещу COVID-19. Актуализираният портал представя данни за задължителните и препоръчителни имунизации, всяко едно от заболяванията, срещу които са насочени ваксините, както и Националните програми за ваксинация, които се реализират в България. В сайта могат да бъдат намерени отговори на най-често задаваните въпроси и опровержение на най-разпространените  митове, свързани с ваксините.

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-zdraveopna-nov-25-09/

25.09.2023

 

Подадените и непотърсени в банка ДСК Европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК) могат да бъдат получени в РЗОК или в НЗОК от 04.09.2023 година

Виж повече:

Поради забавяне от страна на ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“ да предоставят на НЗОК/РЗОК непотърсените ЕЗОК по-рано, гражданите, които са подали до 07.07.2023 г. заявления за издаване на ЕЗОК в клонове на банка ДСК, но не са ги потърсили до 28 юли 2023 г., могат да ги получат от съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК). За целта всяка РЗОК е създала необходимата организация. Лицата, подали заявления в същия период на територията на град София и областта, могат да получат ЕЗОК в Приемната за граждани в ЦУ на НЗОК, на адрес ул. „Кричим“ № 1. В сила от 8 юли 2023 г., заявленията за издаване на ЕЗОК се приемат в 120 дистрибуторски центрове на „Първа инвестиционна банка“ АД на територията на цялата страна.

Източник: https://www.nhif.bg/bg/news/370

01.09.2023

 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

 

ВАС установи несъответствие на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ с разпоредите на чл. 6, ал. 2 и чл. 52, ал. 1 от Конституцията и внася въпроса в Конституционния съд на Република България

Виж повече:

Определение от 18.09.2023 г. на Върховния административен съд на Република България – Трето отделение по административно дело № 5915/2022 г.

Източник: https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=2161751&code=vas&guid=1415242498

 

II. Здравеопазването в Европейския съюз и Света

АКТОВЕ

Платформа за мониторинг на ваксини – изследователска програма

Виж повече:

Обхватът на този документ е да предостави тематично приоритизиране и рамка за избор на изследвания, които да се проведат. Изследователската програма може да генерира подкрепа в процесите на вземане на решения от регулаторите и държавите-членки по отношение на планиране, имунизационни програми и създаване на политика за ваксиниране.

Източник: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/vaccine-monitoring-platform-vmp-research-agenda

26.09.2023

 

Безопасна козметика за малки деца – Второ издание на Ръководството

Виж повече:

Ръководството е достъпно на английски и френски език.

Източник: https://www.edqm.eu/en/-/safe-cosmetics-for-young-children-second-edition-provides-state-of-the-art-guidance-on-cosmetic-products-for-infants-and-young-children

15.09.2023

 

НОВИНИ

 

Към постоянна рамка за сътрудничество между Европейската агенция по лекарствата (EMA) и органите за оценка на здравните технологии (НТА)

Виж повече:

Регламентът за оценка на здравните технологии (ЕС) 2021/228, който влезе в сила през януари 2022 г. и ще се прилага от януари 2025 г., ще управлява европейското сътрудничество между медицинските регулатори и органите за ОЗТ. Съгласно новата рамка органите на EMA и HTA ще си сътрудничат в контекста на съвместни клинични оценки, съвместни научни консултации и идентифициране на нововъзникващи здравни технологии.

Източник: https://www.ema.europa.eu/en/news/towards-permanent-collaboration-framework-ema-health-technology-assessment-bodies

15.09.2023

 

PRAC препоръчва нови мерки за избягване експозицията на топирамат при бременност.

Виж повече:

Комитетът по лекарствена безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва нови мерки за избягване вътреутробна експозиция на деца на топирамат съдържащи лекарства, поради увеличен риск от нарушения в развитието на нервната система след експозиция в периода на бременност. Вече е известно, че топирамат причинява сериозни вродени аномалии, когато е употребяван от майката през бременността.

Източник: https://www.bda.bg/bg/

07.09.2023

 

Цифрово здравеопазване в Европейския регион на СЗО – доклад

Виж повече:

Въз основа на данните, събрани чрез Проучването за цифрово здравеопазване през 2022 г. в Европейския регион на СЗО, този доклад представя общ преглед на ситуацията в региона. Той предоставя доказателства за постигнатия значителен напредък и въпросите, по които все още е необходимо подобрение. Той подчертава редица варианти на политиката, улесняващи фактори и пречки за насочване на успешното внедряване на цифрово здравеопазване в държавите-членки.

Източник: https://www.who.int/europe/publications/m/item/digital-health-in-the-who-european-region-the-ongoing-journey-to-commitment-and-transformation

01.09.2023

 

Лилия Монова – Асенова и д-р Веска Гергова,

Юридическо дружество по Медицинско право и Здравеопазване

Share this post