Медицинско право и здравеопазване Брой 02 от 2023 г.

Медицинско право и здравеопазване Брой 01/2023 г.

Адрес за кореспонденция:
e-mail: office@lamlh. bg
www. lamlh. bg

Редакционна колегия:
Проф. д-р Дарина Зиновиева
Проф. д-р Огнян Герджиков
Проф. д-р Иван Тодоров
Проф. д. ю. н. Живко Драганов
Проф. д-р Параскева Стаменова, д. м. н.

© Всички права запазени. Издаване и преиздаване в този вид
само с разрешение на издателството.

Редакция и корекция:
Албена Иванова, „Топ Мениджмънт Адвайзорс“ ЕООД

Художествено оформление на корицата:
Кристиян Петлев

Предпечатна подготовка:
Сиела Норма АД

2748-7054 (Online)
2748-7070 (Print)

СЪДЪРЖАНИЕ

1. В настоящия брой:
От редакционната колегия – страница 5

2. Гост на броя:
Юлиан Узунов, Certified Management Consultant – страница 7

3. Статии:
    3.1. Процедурата по информиране на пациентите
като елемент от управлението на лечебното заведение,
Росица Рогова, изследовател-постдокторант
в Институт за държавата и правото, БАН и
преподавател на хонорар по Административно
право и административен процес във Висше
училище по сигурност и икономика, доктор
по Административно право и административен
процес, доктор по Административно
право и процес – страница 15
    3.2. Законодателни предизвикателства за достъпа
до лечение на редки болести с неразрешени
за употреба в България лекарствени продукти
Янко Попстоилов – страница 23
    3.3. Текущите реформи във фармацевтичното
законодателство на ЕС и ролята на заинтересованите
страни на национално равнище
Светла Качарова – страница 36
4. Юриспруденция:
    4.1. Решение на Европейския съд по правата
на човека, пето отделение, дело Pejřilová
срещу Чешката република по жалба № 14889/19 –
превод от английски език адв. Надежда Славчева – страница 41
    4.2. European Court of Human Rights Fifth Section,
Case of Pejřilová v. The Czech Republic
(Application no. 14889/19) – страница 69

 

Уважаеми читатели,

В настоящия брой 2 от 2023 г. на списанието публикуваме статия на юриста Росица Рогова, юрист и постдокторант в Института за държавата и правото в БАН по въпроса за връзката между информраното съгласие на пациента и мениджмънта на лечебното заведение.

Гост на този брой е професор Момчил Мавров, който до ско­ро беше Началник на политическия кабинет на Министерство на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на На­ционалната здравноосигурителна каса. Професор Мавров за­познава аудиторията с най-належащите за решаване въпроси в нормативната регулация на здравеопазването. Тъй като има дълги години стаж като академичен преподавател, пояснява и актуалните нужди в образователния процес сред медиците по принцип, както и коментира тяхната потребност от юридическа подготовка и повече знания в областта на правото. Като автор на нова книга, свързана с правната регулация на заразните бо­лести, Гостът на броя дава полезни предложения за подобрява­не на законодателството ни в борбата със заразните болести.

В статията на Янко Попстоилов е разгледан проблема как неправилното транспониране на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки може да препятства достъпа на пациентите до неразрешени за употреба в България лекарствени продукти за лечение на редки болести.

За първи път в този брой публикуваме и актуалните промени във фармацевтичното законодателство, които в момента са във фокуса на ЕС, като изразяваме и нашата готовност за ангажира­ност и участие в процеса на национално ниво.

В рубриката Юриспруденция сме избрали актуално реше­ние на Съда в Страсбург, което публикуваме в оригинал на английски език и добавяме превод на български език от юриста Надежда Славчева.

С пожелание за здраве!

От редколегията:

Проф. Дарина Зиновиева,
Проф. Огнян Герджиков,
Проф. Иван Тодоров,
Проф. Живко Драганов,
Проф. д. м. н. Параскева Стаменова

Share this post