Медицинско право и здравеопазване Брой 01 от 2023 г.

Медицинско право и здравеопазване Брой 01/2023 г.

Адрес за кореспонденция:
e-mail: office@lamlh. bg
www. lamlh. bg

Редакционна колегия:
Проф. д-р Дарина Зиновиева
Проф. д-р Огнян Герджиков
Проф. д-р Иван Тодоров
Проф. д. ю. н. Живко Драганов
Проф. д-р Параскева Стаменова, д. м. н.

© Всички права запазени. Издаване и преиздаване в този вид
само с разрешение на издателството.

Редакция и корекция:
Албена Иванова, „Топ Мениджмънт Адвайзорс“ ЕООД

Художествено оформление на корицата:
Кристиян Петлев

Предпечатна подготовка:
Сиела Норма АД

2748-7054 (Online)
2748-7070 (Print)

СЪДЪРЖАНИЕ

1. В настоящия брой:
От редакционната колегия – страница 5

2. Гост на броя:
Юлиан Узунов, Certified Management Consultant – страница 7

3. Статии:
    3.1. Изпълнение на индивидуалните административни
актове на Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти,
Васил Танков, докторант по Административно
право и административен процес
в ПУ „Паисий Хилендарски“
и Мария Димитрова, юрист – страница 15
    3.2. Контрол по изпълнението на договорите между
НЗОК и изпълнителите
на медицинска помощ,
Радослав Иванов Иванов – докторант, Катедра
„Публичноправни науки, Юридически факултет
на УНСС – страница 35

4. Юриспруденция:
    4.1. Решение № 11976 от 24.11.2021 г.
по админ. Д. № 6539/2021, VІ отд. на ВАС – страница 53
    4.2. Решение № 10701 от 24.11.2022 г.
по админ. д. № 5317/2022 Г., VІ отд. на ВАС – страница 58
    4.3. Решение № 12069 от 29.12.2022 г.
по админ. д. № 3013/2022 Г., VІ отд. на ВАС – страница 61

Уважаеми читатели,

В този брой на списанието публикуваме статията „Изпълнение на индивидуалните административни актове на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“ с автори Васил Танков, докторант по Административно право и административен процес в ПУ „Паисий Хилендарски“ и Мария Димитрова, юрист. В статията авторите правят полезен анализ на органите в България, свързани с ценообразуване на лекарствата, както и с реимбурсирането им. Те установяват някои проблеми в законодателството и предлагат добри решения.

Другата статия е с наименование „Контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ“. Нейният автор – Радослав Иванов Иванов е докторант в Катедра „Публичноправни науки в Юридически факултет на УНСС. Радослав Иванов успешно завършва и специализацията по национално и европейско медицинско право в Института за следдипломна квалификация при УНСС, като статията е част от отлично защитената дипломна работа. По-специално предмет на статията са арбитражните комисии, които Законът за здравното осигуряване отново регламентира да бъдат създавани и да се произнасят по спорове между лечебно заведение и НЗОК. Авторът ни запознава с правния режим на арбитражните комисии, като посочва слабостите в прилагането на закона и предлага оптимизацията му.

Гост на броя е Юлиан Узунов – консултант, с над тридесетгодишен опит с частни и публични организации, вкл. чуждестранни и български фармацевтични компании. Юлиан Узунов разказва за развитието на фармацевтичния бранш и интереса на чуждестранните фирми към нашия пазар. Запознава ни както ретроспективно, така и с актуалните въпроси, които той намира за важни за разрешаване. Ерудицията и опитът на Госта на броя са от съществено значение, за да бъдат представени тези проблеми вярно, с критичен анализ и подплатени с примери.

В рубриката Юриспруденция сме избрали три решения на ВАС свързани с актуални проблеми от санкционирането на изпълнителите на медицинска помощ от здравната каса.

Желаем на читателите здраве и успехи

От редколегията:

Проф. Дарина Зиновиева,
Проф. Огнян Герджиков,
Проф. Иван Тодоров,
Проф. Живко Драганов,
Проф. д. м. н. Параскева Стаменова

Share this post