Медицинско право и здравеопазване брой 1/2022 г

Уважаеми читатели,

В настоящия брой 1 от 2022 г. на списанието „Медицинско право и здравеопазване“ представяме професор д-р Петко Салчев, управител на НЗОК, в рубриката „Гост на броя“. В интервюто, взето от д-р Светла Качарова, се засягат важни моменти, свързани с функционирането на Касата, отговорностите и предизвикателствата пред нейния управител на един от най-горещите столове в държавата през последните години.

С висока стойност са направените анализ и изводи в статията на проф. д-р Сашо Пенов „Характеристика на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и отговорност за неизпълнението му“. В Част първа на статията е направена обща характеристика на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Част II е посветена на така наречените „финансови санкции“ по смисъла на чл. 59, ал. 13 ЗЗО. Обоснован е изводът, че Финансовото право не разполага със своя специална юридическа отговорност – финансова отговорност и поради това не съответства на правния ред и не е издържано да се говори за финансови санкции. Използваният неудачно термин „финансова санкция“ в ЗЗО и НРЗ не обосновава съществуването на специален вид юридическа отговорност – финансова отговорност.

Ивалина Маринова, докторант в Института за държавата и правото БАН, е автор на статията „Анализ на съдебната практика на административните съдилища по запитвания по реда
на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) относно пандемията“. В нея се представят и анализират поредица от решения на административни съдилища в страната по жалби на граждани и организации срещу решения за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, на основание чл. 40, ал. 1-2 ЗДОИ. Извършено e проучване и систематичен анализ на съдебната практика по жалби срещу решения, с които се предоставя или се отказва предоставянето на информация относно пандемията Covid-19.

Уважаеми читатели, като се надяваме да сме полезни с този брой на списанието, желаем здраве и успех!

Редакционна колегия:

Проф. д-р Дарина Зиновиева,

Проф. д-р Огнян Герджиков,

Проф. д-р Иван Тодоров,

Проф. д.ю.н. Живко Драганов,

Проф. д.м.н. Параскева Стаменова

Share this post