За медицинските изделия: Новости в законодателство на Европейския съюз

През юни-юли 2021г., в Международния университет Менендес Пелайо (UIMP) в гр. Сантандер (Испания), адв. д-р Надежда Славчева, стана част от международните гост-лектори на „Междуавтономната среща за защита на правата на пациента“, чието четиринадесето издание е един от консолидираните семинари в испанската панорама по отношение на специализирано обучение за както професионалисти в областта на здравеопазването, така и за юристи. Тази академична междуавтономна среща е може би единствената програма за обучение в областта на правото и здравния мениджмънт, организирана в режим на междуадминистративно сътрудничество между различни автономни общности в Испания, като е конфигурирана като референтна дейност, която се радва на признат престиж в сектора.

В едночасова лекция (https://uimptv.es/xiv-proteccion-juridica-del-paciente/), с тема: „Новият Регламент за медицинските изделия на ЕС: нов сценарий?“, д-р Надежда Славчева, представи новостите в законодателството на Европейския съюз, свързани с медицинските изделия, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета.

Share this post