Медицинско право и здравеопазване брой 4/2021 г

Уважаеми читатели,

В настоящия брой 4 от 2021 г. на списанието „Медицинско право и здравеопазване“ представяме професор д-р Атанас Щерев в рубриката „Гост на броя“ с идеите му относно най-важните и неотложни задачи в управлението на здравеопазването в момента. Интерес представлява и ретроспективния преглед на проф. д-р Атанас Щерев по отделни теми от управлението, като депутат от Тридесет и деветото Народно събрание и председател на Комисията по здравеопазване.

В статията на гл. ас. д-р Антония Илиева „Пандемията – Covid-19. Съпоставката на данните с други познати на човечеството епидемии през XX в. Общ преглед на медицинските, психологични и социални последствия върху общественото здраве“ с вещина е направен исторически анализ на по-големи епидемични и пандемични кризи в света и тяхното овладяване от правна и управленска гледни точки. Авторката акцентира върху ограничителните мерки като правен похват и представя полезни сравнително-правни изводи.

В статията на юриста Веска Гергова „Правен режим на клиничните изпитвания на лекарства в българското законодателство в периода 1879-2007 г.“ е анализирано българското законодателство, уреждащо клиничните изпитвания на лекарства в периода 1879-2007 г. Авторката умело откроява добрите правни решения и нормативните празнотите във всяка нова правна уредба спрямо предходната такава. Анализът е ценен не само с оглед познавателна цел, но и с цел – заимстване на положителните резултати от конкретно законодателно решение.

С висока стойност е статията на д-р Светла Качарова „Компетентност на органите на публичните предприятия“. Приложимостта на нейното научно изследване е свързано с изясняване на органната структура на търговските дружества – публични предприятия, приложима и спрямо лечебните заведения, които са образувани с държавно участие в капитала. С оглед сравнително новата правна уредба в Закона за публичните предприятия, акцентът на авторката е върху практически важни въпроси като напр. въвеждането на специални правила, най-вече по отношение границите, условията и реда за упражняване на компетентност от органите на управление на този вид търговски дружества. Принос на авторката е изясняването на правното положение на органите на търговските дружества – публични предприятия, както във вътрешните правоотношения, така и спрямо трети лица.

За първи път в списанието публикуваме статия от студент по право – Радостина Иванова със заглавие „Права на човека и Ковид-19 – търсенето на свобода и налагането на ограничения на съвременното общество“. Авторката участва с доклад, като студентка в първи курс на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ в Младежката научна школа „Модерното общество“ 2021 г., под ръководството на проф. Огнян Герджиков.

Също за първи път публикуваме рубрика „Нови книги“, като представяме книгата на автора Илияна Митева със заглавие „Административно-правен режим относно хората с увреждания в българското законодателство“ на издателство Сиела и отпечатания през декември 2021 г. Сборник доклади от конференция с международно участие „Основни права и медицинско право“ на Института за държавата и правото, БАН.

Регулярно, както във всеки брой на списанието, публикуваме синтезирания преглед на актовете на органи на централната и местна власт у нас, издадени по повод пандемията „Ковид-19“, за периода август–ноември 2021 г. Прегледът е изготвен от проф. Дарина Зиновиева, д-р Надежда Славчева и докторант Лилия Монова и е публикуван в специалната рубрика на сдружението в правната медия „Лекс.бг“.

От съдебната практика са избрани решения на Върховния административен съд по повод санкционирани от здравната каса нарушения на изпълнители на медицинска помощ – ранна дехоспитализация, отчитане на дейност и доплащане от пациент.

Уважаеми читатели, като се надяваме да сме полезни с този брой на списанието, желаем здраве и успех!

Редакционна колегия:

Проф. д-р Дарина Зиновиева,

Проф. д-р Огнян Герджиков,

Проф. д-р Иван Тодоров,

Проф. д.ю.н. Живко Драганов,

Проф. д.м.н. Параскева Стаменова

Share this post