Здравен щит Европа: Изпреварваме бъдещето

Идеята става реалност

Съобщение за медиите

От екипа на Здравен щит Европа (Health Shield Europe – HeShEu), координиран от Атлантическия клуб в България.

Нека спрем следващата пандемия сега!

На 30 март 2021 г. лидери от цял свят призоваха (тук) за международно споразумение за справянето с бъдещи медицински кризи, което да позволи на човечеството координирано да прогнозира, оценява и управлява пандемиите.

Приветстваме този призив, който се явява кулминация на едногодишните усилия на ПанЕвропейския екип на Здравен щит Европа в подкрепа на единни глобални стандарти за намаляване, предотвратяване и справяне с подобни извънредни ситуации в бъдеще.

Стартирана на 7 април 2020 г. с отворено писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, инициативата Здравен щит Европа (тук) се обръща към лидерите на ЕС, НАТО, СЗО и света, отправяйки предложение за установяването  на нов световен здравен ред.

Тази ни идея, изпреварила времето си с една година, е в основата на възникващия глобален консенсус, по-конкретно във връзка с:

– единна здравна архитектура за справяне с извънредни медицински ситуации в глобален мащаб;

– междудържавни канали за доставка на ваксини и други консумативи от първа необходимост;

– нови транснационални споразумения с цел опазването на здравето на човечеството;

– глобални стандарти по отношение на здравето и болестите по животните и регулациите на хранителните пазари.

Основен въпрос по темата, който остава да бъде договорен, е набелязването на световни санитарни зони с високо и ниско ниво на риск и възприемане на протоколи за трансграничното движение на работна ръка и обмена на ефективни практики.

Настоящата вирусна криза, подобно на Втората световна война, е глобална извънредна ситуация, която следва да предизвика смели и нестандартни решения, които да спомогнат за изграждането на един нов здравен ред. Обратното броене за решителни действия започна вчера и трябва да приключи днес!

Health Shield Europe: Ahead of the Future

A Vision Becoming Reality

Press Announcement

by the Health Shield Europe Team (HeShEu), coordinated by the Atlantic Club of Bulgaria

Stop the Next Pandemic! Now!

On March 30, 2021, world leaders appealed (here) to stakeholders from around the planet, calling for an international treaty on the management of future medical crises, which would allow humanity to predict, discover, assess and address pandemics in a highly coordinated fashion.

We welcome this appeal which comes as the crown jewel of one-year efforts of the pan-European Health Shield Europe team to advocate a policy and philosophy for uniform global protocols to prevent, reduce and address future pandemics.

Launched on April 7, 2020 by a request by EU Commission President Ursula von der Leyen, Health Shield Europe (here) is an appeal to EU, NATO, WHO and world leaders to trigger a new world health order to reduce and prevent animal-to-human transmitted diseases and uniformly address the epidemics.

Our ideas — sounding ahead of their time a year ago — enjoy today emerging global consensus, including on:

– a unified health architecture for tackling global medical emergencies;

– interstate delivery channels for vaccines and other key supplies;

– new international agreements vis-à-vis the preservation of mankind’s health;

– global standards in relation to animal health and illnesses and food markets regulations.

A major policy area which remains to be agreed upon is mapping of high- and low- risk world sanitary zones and adopt protocols on the exchange of best practices and commutation of people and businesses between them.

The coronavirus pandemic, much like WWII, is a global emergency which should trigger brave and out-of-the-box solutions leading to new world health order. The countdown to action started yesterday and we should finish today!

Share this post