Международна научна конференция „ОСНОВНИ ПРАВА И МЕДИЦИНСКО ПРАВО“

26 май 2021 г., гр. София

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките организира еднодневна международна научна конференция „Основни права и медицинско право“, която ще бъде проведена на 26 май 2021 г. (сряда) в гр. София.

Конференцията ще бъде посветена на основните права в сферата на здравеопазването, медицинското право, биоправото и биоетиката, както и на медицинските правни проблеми в гражданското, публичното, наказателното и международното право.

Работните езици на конференцията са български и английски.

Конференцията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки в хибриден формат – както с възможност за лично присъствие, така и с онлайн достъп. Мястото на провеждане на конференцията ще бъде съобщено в програмата.

Всички допуснати до участие в научната конференция доклади ще бъдат публикувани в специално издание, след одобрение от редакционна колегия.

Такса участие:

Таксата за участие като слушател е в размер на 30 (тридесет) лв.

Таксата за участник, представящ доклад е в размер на 30 (тридесет) лв. при ранна регистрация до 16.04.2021 г. включително, а от 17.04.2021 до 10.05.2021 г. – в размер на 50 (петдесет) лв. (обикновена регистрация).

Плащането се извършва по банков път по сметка на Института за държавата и правото при БАН в УниКредит Булбанк, клон Батенберг – София, IBAN: BG46 UNCR 9660 3119 9026 14, BIC: UNCRBGSF. Като основание за плащането следва да бъде посочено: „участие в международната научна конференция „Основни права и медицинско право“.

Регистрация:

Надлежно попълнената заявка за участие (съгласно приложения образец) следва да се изпрати в срок до 10.05.2021 г. на официалния електронен адрес на конференцията – medicallawconference@gmail.comКъм заявката задължително се прилагат на български и на английски език резюме на доклада (съгласно изискванията, посочени по-долу), както и сканирано копие от документа за плащане на таксата за участие. Подадените заявки подлежат на преценка от страна на Организационния комитет относно тяхното съответствие с обявените изисквания, като за одобрените заявки се изпраща изрично потвърждение. Окончателната програма на конференцията ще бъде изпратена на участниците на 17.05.2021 г.

Изисквания за оформяне на докладите/научните съобщения:

Докладите следва да бъдат на български или английски език.

Изисквания за оформяне на докладите/научните съобщения:

Изисквания за оформяне на докладите/научните съобщения:
Докладите следва да бъдат на български или английски език.
Последователност при оформяне на доклада/научното съобщение:
Заглавие: Font: TimesNewRoman; FontSize: 14 pt; Fontstyle: Bold; Alignment: Centered; Effects: Allcaps; (следва един празен ред);
Академична длъжност, научна степен, име и фамилия (презиме) на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right;
Катедра и висше училище/организация и адрес на електронна поща на автора: FontSize: 12 pt; Fontstyle: Italic; Alignment: Right (следва един празен ред);
Резюме на български език (не повече от 150 думи);
Ключови думи на български език – до 5 (следва един празен ред);
Резюме на английски език;
Ключови думи на английски език – до 5 (следва един празен ред);
Изисквания към оформяне на резюмето: Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.
Основен текст на доклада:
Изисквания към оформяне на доклада/научното съобщение:
Максимален обем – 15 страници, включително таблици, фигури и използвана литература;
Формат на страницата А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 cм, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно;
Изисквания към основния текст: Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;
Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n“; FontSize: 10 pt; Fontstyle: FootnoteText; Alignment: Justified;
Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите.
Изисквания към библиографията: FontSize: 12 pt; Fontstyle: Regular; LineSpacing: Single; Alignment: Justified.

Share this post