Председателят на ЕК даде висока оценка на доклад на член на ЮДМПЗ

На 23 май 2019г., на конференция в Университета Roma Tre в Рим, се събраха специалисти в областта на европейското здравно право, за да обсъдят и изнесат доклади по въпросите, свързани с прилагането на Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

На 01 февруари 2021г. публикуваният сборник с научни разработки беше високо оценен и авторите му получиха поздравителна нота от председателя на Европейската комисия Урусла фон дер Лайен. В своето писмо до тях, председателят посочва, че направеният анализ на здравеопазването в Европейския съюз има изключителна стойност, особено в светлината на пандемията от COVID-19, както и това, че представените от авторите съображения имат своя принос по отношение на общественото здраве в Европейския съюз и без съмнение ще обърне специално внимание на компетентните органи във връзка с направените констатации в докладите.(поздравителната нота може да видите тук.

Организатор на научния форум беше CIDEAS, Law and Economics in Healthcare Study Centre, а участниците бяха водещи специалисти в областта, представители на няколко европейски държави.

Българският опит по отношение на прилагането на Директивата за правата на пациентите в частта, задължаваща държавите-членки да определят Национална точка за контакт за целите на трансграничното здравно обслужване, беше представен от нашия член на управителния съвет на Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване д-р Надежда Славчева, PhD.

В своята презентация, д-р Славчева представя понятие и обща характеристика на Националните точки за контакт, техните основните функции и цели, различните подходи на държавите-членки към учредяването им и информационните канали за връзка с пациентите, задълженията за междуинституционална комуникация и комуникация с останалите заинтересовани страни на европейско и национално ниво, както и специално внимание е обърнато на ролята им в зависимост от това дали действат от името на държавата-членка по осигуряване или по местолечение. Националната точка за контакт на Република България – НЗОК е използвана като пример за това как Директивата е имплементирана в тази си част в българското законодателство.

Изключителната актуалност на въпросите на трансграничното здравно обслужване се обосновава и от факта, че през 2021г. се навършват десет години от приемането ѝ, както и това, че през тази година предстои изготвянето на оценка на прилагането на Директивата от Експертната група към Европейската комисия, която ще е третата за този период.

Членовете на ЮДМПЗ поздравяват своята колега за участието ѝ като автор в така високо оцененият сборник с доклади!

Share this post