Проф. д-р Иван Тодоров

ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет – Магистър по право
Правен институт – БАН – Доктор по право, гласуван от ВАК.

Преподавателска дейност:

Доцент по „Административно право и административен процес”, гласуван от ВАК – в Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград.
Професор по „Административно право и процес”, гласуван от ВАК – В Плровдивскии Университет „Пайсий Хилендарски“.

Спeциализации:

„Политическа организация и избор на администрация” в Университета на Южна Каролина, САЩ
Association for Overseas Technical Scholarship в Токио

СФЕРА НА НАУЧНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Административно право и обжалвания, приватизация, банково дело, сливания и придобивания

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

Научен сътрудник
Адвокат
Експертна правна дейност – член и докладчик на работни групи към ООН, Програма за Административна модернизация на Централна и Източна Европа; член и докладчик на комисията по изготвяне на проекта за Административнопроцесуален кодекс, член на работна група за изготвяне на концепция за промени в действащите закони с цел намаляване натовареността на Върховен Административен съд. Участва в работата на Правната комисия на НС при приемането на съществените промени в АПК през 2018 г.
Член на Консултативен съвет по конституционни въпроси при омбудсмана на Република България

ПУБЛИКАЦИИ

Автор на учебници, монографии, студии и статии в областта на административното право и административния процес

По – важни научни публикации:

Монография „Издаване на индивидуални административни актове”, 1995г., Сиела;
Монография „Издаване на индивидуални административни актове”, 2004г.;
Коментар на АПК, 2006 г. Глава пета „Издаване на административни актове. Индивидуални административни актове.” и Дял пети „Изпълнение на административните актове и съдебните решения” – Дял първи; Дял втори, глава четвърта и Глава пета; Раздел I; Дял пети, Глава седемнадесета, Раздели V – VII; Дял шести;
Монография „Индивидуалният административен акт според административнопроцесуалния кодекс”, 2007г., Сиела – преведена на руски и английски език;
Монография „Взаимодействие между Европейското и българското административно право”, 2008г., Сиела, Глава първа, Глава втора, Глава трета, Глава четвърта, Глава пета, Глава шеста и Глава дванадесета;
Съавтор заедно с проф. Кино Лазаров на издавания 7 пъти допълван и преработен учебник по Административен процес- Седмото основно преработено и допълнено издание е от 2020 г.
Съотношения на европейското административно право с българското административно право след влизането в сила на Лисабонския договор, 2010 г., Сиела

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

1991 – 1993 г. Национален докладчик при участие в работна група по програмата за институционални и структурни изменения на съдебната система в България към ООН,
Програма за Административна модернизация на Централна и Източна Европа;

2003 – 2005г. Проект „Административно правосъдие” – Член и докладчик в работни групи за:

  1. Изготвяне на АПК
  2. Разработване и внедряване на нова система от административни съдилища
  3. Създаване на система за обжалване по административен ред
  4. Разработване и внедряване на програми за обучение
  5. Комуникационна стратегия

2001 – 2009г. Член на борда на директорите на Eversheds International LLP;

2003 – 2010    Два мандата член на Съвета на директорите на Eversheds International

2009; 2010 г.  Член на работна група за изготвяне на концепция за промени в действащите закони с цел намаляване натовареността на Върховен Административен съд;

1991 – досега Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко”

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Основател на Българската асоциация по Европейско право
Учередител и почетен член на Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване

НАГРАДИ

Почетен гражданин на гр. Колумбия – столица на щата Южна Каролина – 1990 г.
През 2020 г. получава престижната награда на Списание „Икономика” и най-голямата работодателска организация – Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за „Мистър Икономика“ за изключителния си принос към развитието на икономиката в България и изграждането на устойчив бизнес в последните три десетилетия.

ЕЗИЦИ

Английски и руски