Д-р Светла Качарова

ОБРАЗОВАНИЕ

Нов български университет – София, специалност “Право” отличен успех.
Научна степен – доктор по право 2021 г., Институт за държавата и правото, БАН

Специализации:

Програма за докторантска мобилност Еразъм + – Paris Lodron University of Salzburg

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2021 – до сега Адвокат в Софийска адвокатска колегия
2013 – 2020 Юрисконсулт

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Стопанско/търговско право; Несъстоятелност
Правен режим на лечебните заведения

ПУБЛИКАЦИИ

“COVID-19: A Stress-test for the Healthcare System and a Necessary Experience for the Bulgarian Legal Order “, Responses to COVID crisis in Central and Eastern European Countries – New Frontiers of Health Law, Centre for legal research of the Institute of social sciences, Belgrade, 2021
“Изпълнение на договорите в пандемичната обстановка, свързана с COVID-19”, публикуван в списание “Медицинско право и здравеопазване”, изд. от “Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване”, бр. 1/2020 г., достъпно на www.lamlh.bg и на www.lex.bg
“Представителна власт на прокуриста – обхват и ограничения”, публикуван в Сборник с доклади в VIII – ма национална конференция на докторантите в областта на правните науки, 2018, издание на ИДП при БАН, ISSN 2603-3011
“Прокуристът в производството по стабилизация на търговец”, изд. от Издателство “Наука и икономика” Икономически университет – Варна 2019г., ISSN 2603-5073
“Защита на търговските представители и насърчаване на сигурността на правните сделки – в светлината на чл. 17 от Директива 86/653 ЕИО и чл. 40 ТЗ”, изд. от Издателски комплекс – УНСС, София 2017 г.
“Ролята на решенията на Съда на ЕС за хармонизация на правото в областта на Данъка върху добавената стойност”, 2017, издание на ИДП при БАН, ISSN 2603-3011

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване, учредител, председател на Управителния съвет
INSOL Europe – член от 2019 г. до сега
INSOL International – член от 2019 г. до сега

ЕЗИЦИ

Английски и руски